แบบประเมินความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “Living Online”
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน
เพศ *
คณะ *
ตอนที่ 2 ประเมินความพึงพอใจ
ด้านเนื้อหาและเวลาในการอบรม *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
เนื้อหาสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการอบรม
การอบรมช่วยให้เกิดความรู้และทักษะใหม่ที่เป็นประโยชน์กับท่าน
ระยะเวลาการอบรมมีความเหมาะสมกับเนื้อหา
ความครบถ้วนของเนื้อหาในการฝึกอบรม
ด้านวิทยากรและการบรรยาย *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรมีความชัดเจน
ความสามารถในการอธิบายเนื้อหา
การตอบข้อซักถามได้ครบถ้วนและชัดเจน
การบริหารเวลาในการอบรม
ด้านการประยุกต์ใช้ความรู้ ความเข้าใจ จากการอบรม *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ก่อน เข้ารับการอบรมท่านมีความรู้เกี่ยวกับหลักสูตร "Living Online" อยู่ในระดับใด
หลัง เข้ารับการอบรมท่านมีความรู้เกี่ยวกับหลักสูตร "Living Online" อยู่ในระดับใด
ท่านสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้งานในระดับใด
ท่านสามารถนำความรู้ไปเผยแพร่และถ่ายทอดให้กับผู้สนใจได้ระดับใด
ด้านสถานที่และการอำนวยความสะดวก *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
การอำนวยความสะดวกและการติดต่อประสานงานของเจ้าหน้าที่
การประชาสัมพันธ์การจัดอบรม
การจัดสถานที่และบรรยากาศในการฝึกอบรม
ประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ในห้องอบรม
ด้านความพึงพอใจในภาพรวม *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ท่านมีความพึงพอใจโดยภาพรวมจากการเข้ารับการฝึกอบรมในครั้งนี้ในระดับใด
ข้อเสนอแนะอื่นๆ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม. Report Abuse - Terms of Service