แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณภาพบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ ของนักศึกษาที่สำเร็จปีการศึกษา 2564  (เพื่อใช้เป็นหลักฐานตรวจประกันคุณภาพการศึกษา ในรอบปีการศึกษา 2564)
Sign in to Google to save your progress. Learn more
ขั้นตอนการกรอกแบบสอบถามความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต                                                    
1.บัณฑิตกรอกข้อมูลพื้นฐานของตนเองให้ครบถ้วน (ตอนที่ 1 : ข้อมูลพื้นฐานบัณฑิต ข้อที่ 1 - 3)
2.นำเสนอแบบสอบถามต่อนายจ้าง/หัวหน้างาน เพื่อให้กรอกข้อมูลแบบสอบถาม ตอนที่ 2 - ตอนที่ 4
3.ให้หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบแบบสอบถาม เมื่อครบถ้วนแล้ว ให้ทำการบันทึกแบบสอบถาม
คำชี้แจง แบบสอบถามฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตในฐานะที่เป็นหรือเคยเป็นผู้บังคับบัญชา หัวหน้างานหรือนายจ้าง ของนักศึกษาที่สำเร็จ ปีการศึกษา 2564  (เพื่อใช้เป็นหลักฐานตรวจประกันภาพการศึกษา ในรอบปีการศึกษา 2564 เริ่มตั้แต่ 1 ก.ค. 64– 31 มิ.ย. 65) ซึ่งบัณฑิตในหน่วยงานหรือสถานประกอบการของท่าน
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของบัณฑิต
1. ชื่อ - สกุล *
2. สาขาวิชา *
3. สำเร็จการศึกษาหลักสูตร *
คณะวิทยาการจัดการ
ตอนที่ 2  ข้อมูลทั่วไปของผู้ใช้บัณฑิต
คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย   ลงในช่อง    ที่ตรงกับข้อมูลของท่านมากที่สุด
1. ตำแหน่งปัจจุบัน (ผู้ใช้บัณฑิต) *
2.เพศ (ผู้ใช้บัณฑิต) *
3.อายุ (ผู้ใช้บัณฑิต)   *
4.ประเภทของหน่วยงาน (ผู้ใช้บัณฑิต) *
5.ปัจจุบันบัณฑิตยังปฏิบัติงานอยู่ในหน่วยงานของท่านหรือไม่   *
6. ระยะเวลาที่บัณฑิตคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ทำงานกับผู้ใช้บัณฑิต *
7.อัตราเงินเดือนที่บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้รับเมื่อเทียบกับอัตราเงินเดือนตามวุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรีที่ ก.พ. รับรอง (15,000 บาท) *
ตอนที่ 2  ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
คำชี้แจง  1. โปรดเลือกคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต  โดยทำเครื่องหมาย     หน้าข้อความตามความต้องการของท่าน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) *
Required
2. โปรดพิจารณาคุณลักษณะของบัณฑิตตามประเด็นต่างๆ ในแต่ละข้อ แล้วทำเครื่องหมาย   ลงในช่องระดับความพึงพอใจตามความรู้สึกที่แท้จริงของท่าน
1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม / เป็นคนดี *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1.1 มีความเมตตา กรุณา เอื้ออาทร และช่วยเหลือผู้อื่น
1.2 มีความขยันหมั่นเพียร และประกอบอาชีพด้วยความสุจริต
1.3 สามารถพิจารณาสิ่งต่างๆ ด้วยความยุติธรรม และถูกต้อง
1.4 ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
1.5 มีความซื่อสัตย์ สุจริต
2. ด้านความรู้ / มีทักษะวิชาชีพ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
2.1 สามารถสรุปความ ตีความ ขยายความ และจับใจความได้
2.2 มีความเข้าใจในบทบาทวิชาชีพของตนเอง
2.3 มีทักษะและความชำนาญเกี่ยวกับวิชาชีพที่ปฏิบัติงาน
2.4 มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน และอินเทอร์เน็ต
2.5 สามารถระบุความรู้ด้านทฤษฏีต่างๆ หรือความรู้ที่เป็นพื้นฐานได้
3. ด้านทักษะทางปัญญา / มีทักษะวิชาชีพ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
3.1 มีความสามารถในการวางแผนจัดระบบงาน และควบคุมงาน
3.2 แสวงหาความรู้ และสามารถสร้างสรรค์งานใหม่ๆ
3.3 มีกระบวนการคิดเป็นระบบ คิดวิเคราะห์ สามารถเสนอแนะ
3.4 มีความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างเหมาะสมพื่อการตัดสินใจได้
3.5 สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ในสถานการณ์ใหม่ได้
4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ / มีจิตสาธารณะ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
4.1 มีความสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม
4.2 มีความอ่อนน้อมถ่อมตน สำรวมกาย วาจา ใจ และไม่กล่าวร้ายผู้อื่น
4.3 มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ให้ความช่วยเหลือผู้อื่นโดยสมัครใจ
4.4 มีความรับผิดชอบ เสียสละ อดกลั้น และมีระเบียบวินัยในการทำงาน
4.5 สามารถระบุความรู้ด้านทฤษฏีต่างๆ หรือความรู้ที่เป็นพื้นฐานได้
4.6 มีความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่นหรือทำงานเป็นทีม
4.7 ปฏิบัติตนตามกฎระเบียบ สัญญา และข้อตกลงขององค์กรหรือ
4.8 ปฏิบัติงานตามหน้าที่โดยไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น รับทั้งผิดและชอบ
4.9 เป็นผู้รู้จักให้โอกาส และยอมรับความแตกต่างของผู้อื่นRow 9
4.10 มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ / มีทักษะวิชาชีพ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
5.1 สามารถเลือกและใช้รูปแบบการนำเสนอสารสนเทศ ตลอดจนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับสถานการณ์
5.2 สามารถแปลงข้อมูลเชิงตัวเลขให้เป็นข่าวสารที่มีคุณภาพรวมทั้งสามารถอ่านวิเคราะห์ และถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารแก่ผู้อื่นได้อย่างเข้าใจ
5.3 สามารถประยุกต์ใช้ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข และความรู้เชิงตัวเลข และความรู้เชิงสถิติเบื้องต้นในการปฏิบัติงาน
ตอนที่ 4 ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
หากท่านมีข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะเพื่อเติมอันเป็นประโยชน์ต่อการผลิตและพัฒนาคุณภาพบัณฑิตของมหาวิทยาลัยในโอกาสต่อไป  ขอได้โปรดระบุความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะได้อย่างเต็มที่    
ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งที่เสียสละเวลาและให้ความร่วมมือ                          คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy