แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อ "รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอุดรธานี"
1. ประเภทของหน่วยงานที่ตอบ *
2. ขอให้ใส่เครื่องหมายถูกในช่องระดับความคิดเห็นที่ีต่อรายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ประโยชน์ที่ได้รับ
เนื้อหาสาระ
ความพึงพอใจ
3. ท่านเคยนำข้อมูลจากรายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดไปใช้ประโยชน์หรือไม่
4. ท่านนำข้อมูลจากรายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดไปใช้ประโยชน์ในทางใด ระบุ
Your answer
5. เนื้อหาสาระส่วนใดที่ท่านนำไปใช้ประโยชน์
6. เนื้อหาสถานการณ์แรงงานจังหวัดที่ท่านสนใจ (เรียงลำดับจากมากที่สุด ไปหาน้อยที่สุด *
1
2
3
4
5
สถานการณ์แรงงาน
บทสรุปผู้บริหาร
ดัชนีชี้วัดภาวะแรงงาน
สภาพเศรษฐกิจจังหวัด
ตารางภาคผนวก ที่.....
7. ท่านคิดว่ารายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดควรปรับปรุงหรือไม่
8. ถ้าต้องปรับปรุง ควรปรับปรุงในประเด็นใด
9. ท่านอยากให้มีเนื้อหาสาระใด เพิ่มเติม (ระบุ)
Your answer
10. ข้อเสนอแนะอื่น ๆ (ถ้ามี)
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms