แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการฐานข้อมูลด้านระบบสารสนเทศ

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการฐานข้อมูลด้านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ ด้านการจัดการเรียนการสอน
คำชี้แจง : แบบประเมินความพึงพอใจนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้บริการฐานข้อมูลด้านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ ด้านการจัดการเรียนการสอน
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question