แบบสำรวจผลกระทบและความต้องการของนักเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า(Covid-19)
แบบสำรวจผลกระทบและความต้องการของนักเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(Covid-19)ของนักเรียนโรงเรียนวัดสิงห์ อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
ตอนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้น
ให้นักเรียนตอบแบบสำรวจต่อไปนี้ตามความเป็นจริง
คำนำหน้าชื่อ *
ชื่อ-สกุล *
ปีการศึกษา 2563 นักเรียนศึกษาอยู่ชั้น *
อายุ *
ที่อยูปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้ *
ระยะทางจากบ้านถึงโรงเรียนโดยประมาณ *
การเดินทางมาโรงเรียน *
ปัจจุบันอาศัยอยู่กับ *
ชื่อ-สกุล บิดา *
อาชีพ *
รายได้ต่อเดือน
ชื่อ-สกุล มารดา *
อาชีพ *
รายได้ต่อเดือน *
ตอนที่ 2 คำชี้แจง แบ่งคำถามออกเป็น 4 ส่วน
ส่วนที่ 1 ผลกระทบและความกังวลใจของนักเรียน
ส่วนที่ 2 ความต้องการของนักเรียน
ส่วนที่ 3 ผลกระทบ ความกังวลใจและความต้องการอื่นๆของนักเรียน
ส่วนที่ 4 การรับเงินเยียวยาและความต้องการความช่วยเหลือ
ส่วนที่ 1 ผลกระทบและความกังวลใจของนักเรียน
1.1 ผลกระทบด้านสถานะทางการเงินของครอบครัวเนื่องจากพ่อแม่ ผู้ปกครอง ไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ รายได้ลดลง *
1.2 ผลกระทบด้านปัจจัยพื้นฐานจำเป็นต่อการเรียน(ที่ไม่เกี่ยวกับงบประมาณอุดหนุนที่รัฐจัดให้ซึ่งนักเรียนได้รับเป็นปกติ เช่น ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน) *
1.3 ผลกระทบสภาพสุขภาพจิต เช่น ความเครียด ความเบื่อ ขาดแรงจูงใจกังวลใจเรื่องการเรียน การสอบ *
ตอนที่ 2 ความต้องการของเด็กนักเรียน
2.1 เรียนรู้ระบบออนไลน์ก่อนและหลังเปิดภาคเรียน *
2.2 มีแผนการเรียนที่ปรับใหม่จากสถานการณ์โควิท 19
Clear selection
2.3 ปัจจัยพื้นฐานจำเป็นต่อการเรียนที่นักเรียนต้องการให้ช่วยเหลือ(ที่ไม่เกี่ยวกับงบประมาณอุดหนุนที่รัฐจัดให้) *
2.4 ทุนการศึกษาเล่าเรียน และการเข้าถึงเงินเยียวยาช่วยเหลือ *
2.5 ลดภาระค่าใช้จ่าย เช่น ลดหรืองดค่าบำรุงการศึกษา/ค่ากิจกรรมที่สถานศึกษาเก็บเพิ่มเติมจากที่รัฐอุดหนุนให้ *
2.6 ขอรับคำปรึกษา เรื่องความเครียดและสุภาพจิต จากนักจิตวิทยา หรือ ครูแนะแนว หรือ แพทย์ หรือ ครูประจำชั้น *
ส่วนที่ 3 ผลกระทบ ความกังวลใจและความต้องการอื่นๆของนักเรียน (ระบุ)
ส่วนที่ 4 การรับเงินเยียวยาจากรัฐบาล
4.1 บิดา มารดา หรือผู้ปกครองของนักเรียนได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาทจากรัฐบาลหรือไม่ *
4.2 บิดา มารดาหรือผู้ปกครอง ไม่ได้รับเงินเยียวยาเนื่องจากอยู่ในกลุ่มอาชีพใด (หากอยู่นอกเหนือจาก 8 กลุ่มอาชีพ ให้ระบุเพิ่มเติมในช่อง อื่นๆ)
Clear selection
4.3 ความต้องการได้รับการช่วยเหลือจากโรงเรียน *
เลือกความต้องการด้านที่มีความจำเป็นในการช่วยเหลือมากที่สุด 3 ลำดับ
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy