IV Miłomłyński Bieg Mikołajkowy, Mikołajkowy Marsz Nordic Walking- formularz zapisów

Wypełniając formularz wyrażam zgodę na wykorzystanie podanych danych na potrzeby zawodów.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Regulamin Zawodów

  1. Cel zawodów: - popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu oraz rekreacji ruchowej jako jednego z elementów zdrowego trybu życia; - promowanie aktywności fizycznej wśród zawodników gminy Miłomłyn; - umożliwienie sprawdzenia swoich sił i możliwości w rywalizacji sportowej. - zawody mają charakter koleżeński, nie będzie prowadzony oficjalny pomiar czasu 2. Organizatorzy: - Franciszek Brzozowski – www.brzozowskiteam.pl 3.Partnerzy: - Zakłady Wędliniarskie – Flis – Pol – Jarosław Flis; - Hotel Miłomłyn Zdrój 4. Termin i miejsce: - Zawody odbędą się 4 grudnia 2016 roku(niedziela) - Start biegu głównego o godzinie 13:00 - Start marszu 12:45 - Dystans: 5 km drogami leśnymi - trasa pofałdowana - Biuro zawodów: Parking przy Hotelu Miłomłyn Zdrój 5. Zasady uczestnictwa: 5.1. W zawodach może wziąć udział każdy pełnoletni zawodnik, który: zgłosi się do biegu przy pomocy formularza zgłoszeniowego, wniesie opłatę startową oraz podpisze oświadczenie o biegu na własną odpowiedzialność (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001r. Dz. U. Nr 101 poz. 1095); 5.2. Zawodnicy niepełnoletni zobowiązani są do przekazaniu Organizatorowi zgody opiekuna prawnego na start w zawodach; 5.3. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora oraz na wykorzystanie ich wizerunku. 6. Zgłoszenia: - Zgłoszenia elektroniczne przyjmowane będą na 3 dni przed terminem zawodów, po tym terminie zgłoszenia będą przyjmowane w sekretariacie zawodów w dniu biegu w godzinach 11:45 - 12:45. Biuro zawodów zostaje zamknięte w dniu biegu o godzinie 12:45. TEN PUNKT BĘDZIE SUROWO PRZESTRZEGANY, PO GODZINIE 12:45 NIE BĘDZIE MOŻLIWOŚCI ZAPISÓW; - Zgłoszenie jest pełne, gdy uczestnik dokona opłaty startowej w wysokości 10 zł 7. Nagrody: - w kategorii OPEN kobiet i mężczyzn – ilość nagród będzie zależna od ilości uczestników oraz ewentualnych sponsorów W marszu Nordic Walking w kategorii OPEN 8. Postanowienia końcowe: o zawody odbywać się będą bez względu na warunki atmosferyczne; o obowiązek ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków leży w gestii zawodników; o organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione bez opieki; o organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec Uczestników Biegu. Jednocześnie informuje, iż nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Biegu; o organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu zatrudnionemu w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, także transportu Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce; o decyzje personelu medycznego dotyczące dopuszczenia lub kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne; o uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w Biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci). Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego Formularza Rejestracyjnego oraz dokonanie Opłaty Rejestracyjnej oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w Biegu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w Biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność; o uczestnik posiada aktualne badania lekarskie dopuszczające do startu w Biegu lub podpisze własnoręcznie oświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału w Biegu; o organizator zaleca Uczestnikom wykonanie profilaktycznych badań lekarskich mogących potwierdzić brak przeciwwskazań do udziału w Biegu; o młodzież poniżej 18 roku życia startuje za pisemną zgodą rodzica/opiekuna; o protesty należy składać w terminie do 48h po odbyciu zawodów lub opublikowaniu wyników; o po każdych zawodach odbędzie się ognisk. Ostateczna interpretacja regulaminu leży w gestii organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo zmian regulaminu, o których poinformuje. Organizator: Franciszek Brzozowski
  This is a required question