สำรวจความคิดเห็นของผู้รับบริการ สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ขอความร่วมมือผู้รับบริการทุกท่านในการตอบเเบบสำรวจ ให้ตรงกับความคิดเห็นของท่าน และโปรดให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาและสร้างสรรค์ สำนักงานวิทยทรัพยากรจะนำข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงในโอกาสต่อไป
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้

Please fill all the provided questionnaire and do give some comment for our further services development.
Thank you for your participation.

คำชี้แจง : คำถามมี 5 ประเด็นหลักดังนี้
Instructions: this questionnaire consists of these following 5 issues below:
1. ภาพรวม (Overall)
2. ด้านทรัพยากรสารสนเทศและเครื่องมือการสืบค้น (Information Resource & Search Tool)
3. ด้านการบริการ (Services)
4. ด้านสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก (Library and Facilities)
5. ข้อเสนอแนะ (Suggestions)
กรุณาให้คะแนนความพึงพอใจสำหรับ ภาพรวม ของสำนักงานวิทยทรัพยากร (Please indicate your level of satisfaction on the overall of OAR) *
ควรปรับปรุง/Poor
ดี/Good
ด้านทรัพยากรสารสนเทศและเครื่องมือการสืบค้น (Information Resource & Search Tool)
ไม่เคยใช้/Never
พอใช้/Poor (1)
ปานกลาง/Average (2)
ดี/Good (3)
CU Single Search
World Wide Search
ฐานข้อมูลห้องสมุด (Library Catalog/OPAC)
ฐานข้อมูลเพื่อการค้นคว้าวิจัย (CU-Reference Databases)
คลังปัญญาจุฬาฯ - ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ งานวิจัย ฯลฯ (CUIR)
เว็บไซต์สำนักงานฯ (Office of Academic Resources Website)
สื่อสิ่งพิมพ์ (Printed Materials)
สื่อโสตทัศนวัสดุ (Audio-Visual Materials)
ด้านการบริการ (Services)
ไม่เคยใช้/Never
พอใช้/Poor (1)
ปานกลาง/Average (2)
ดี/Good (3)
บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า (Information & Reference Service)
บริการยืมระหว่างห้องสมุด (Interlibrary Loan Service)
บริการนำชมและปฐมนิเทศ (Library Orientation)
บริการสนับสนุนวิจัย (Research Support Service)
สื่อสังคมออนไลน์ (Facebook, Line)
ด้านสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก (Library and Facilities)
ไม่เคยใช้/Never
พอใช้/Poor (1)
ปานกลาง/Average (2)
ดี/Good (3)
เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน (Circulation Counter)
เครื่องยืมหนังสืออัตโนมัติ (Self-Check-out)
เครื่องคืนหนังสืออัตโนมัติ (Book Drop)
เครื่องพิมพ์/ถ่ายเอกสาร/สแกน ด้วยตนเอง (Printers/Photocopiers/Scanners)
เครื่องจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม (Food & Drink Vending Machines)
ห้องน้ำ (Toilets)
ระบบแสงสว่าง (Lighting)
ระดับอุณหภูมิ (Temperature)
ความปลอดภัย (Security)
ข้อเสนอแนะ (Suggestions)
Your answer
ประเภทผู้รับบริการ (Type of User) *
โปรดระบุ
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google.