สำรวจความคิดเห็นของผู้รับบริการ สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ขอความร่วมมือผู้รับบริการทุกท่านในการตอบเเบบสำรวจ ให้ตรงกับความคิดเห็นของท่าน และโปรดให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาและสร้างสรรค์ สำนักงานวิทยทรัพยากรจะนำข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงในโอกาสต่อไป

ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้

คำชี้แจง : คำถามมี 5 ประเด็นหลักดังนี้
1. ภาพรวม (Overall)
2. ด้านทรัพยากรสารสนเทศ (Information Resources)
3. ด้านการบริการ (Services)
4. ด้านสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก (Library and Facilities)
5. ข้อเสนอแนะ (Suggestions)

กรุณาให้คะแนนสำหรับ ภาพรวม (Overall) ของสำนักงานวิทยทรัพยากร *
ควรปรับปรุง/Poor
พอใช้/Fair
ปานกลาง/Average
ดี/Good
ดีมาก/Very Good
ภาพรวมของบริการ (Overall Service)
ด้านทรัพยากรสารสนเทศ (Information Resources)
ควรปรับปรุง/Poor
พอใช้/Fair
ปานกลาง/Average
ดี/Good
ดีมาก/Very Good
สื่อสิ่งพิมพ์ (Printed Materials)
สื่อโสตทัศนวัสดุ (Audio-Visual Material)
เว็บไซต์สำนักงานฯ (Office of Academic Resources Website)
ฐานข้อมูลห้องสมุด (Library Database/OPAC)
ฐานข้อมูลเพื่อการค้นคว้าวิจัย (CU-Reference Databases)
ฐานข้อมูล CUIR
ด้านการบริการ (Services)
ควรปรับปรุง/Poor
พอใช้/Fair
ปานกลาง/Average
ดี/Good
ดีมาก/Very Good
ความถูกต้อง (Accuracy)
ความทันการณ์ (Timeliness)
มารยาท/ความสุภาพ (Courtesy)
การดูแลเอาใจใส่ (Attention)
Facebook
Line
ด้านสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก (Library and Facilities)
ควรปรับปรุง/Poor
พอใช้/Fair
ปานกลาง/Average
ดี/Good
ดีมาก/Very Good
ที่นั่งอ่าน (Seats)
คอมพิวเตอร์ (Computers)
ร้านถ่ายเอกสาร (Photocopy Service)
ระบบแสงสว่าง (Lighting)
ระดับอุณหภูมิ (Temperature)
ความสะอาด (Cleanliness)
ความปลอดภัย (Security)
ป้ายประกาศ (Announcement Board)
ป้ายประกาศ/สื่อประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signage)
ห้องน้ำ (Toilets)
มุมกาแฟ (Coffee Corner)
ข้อเสนอแนะอื่น ๆ (Further Suggestions)
Your answer
ประเภทผู้รับบริการ (Type of User) *
โปรดระบุ
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms