แบบฟอร์มขอยืมโสตทัศนอุปกรณ์
สำหรับอาจารย์/บุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยมหิดล
สามารถยืมได้ครั้งละไม่เกิน 7 วัน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ

ทั้งนี้งานเทคโนโลยีการศึกษา กองบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
จะติดต่อท่านทางเบอร์โทรศัพท์ที่ท่านให้ไว้ เพื่อแจ้งรายละเอียดการยืมต่อไป

หมายเหตุ : โปรดกรอกแบบฟอร์มการยืมล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการ
เพื่อให้งานเทคโนโลยีการศึกษาได้ตรวจสอบรายการและแจ้งผลตอบกลับให้ท่าน
โดยงานเทคโนโลยีการศึกษา กองบริหารการศึกษา จะให้บริการในวัน-เวลาราชการเท่านั้น

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Audio-Visual Equipment Borrowing Form
Mahidol’s professors and staff can borrow the equipment for 7 days at one time without charge. Educational Technology Unit, Education Administration Division will contact you by the phone number you provide to inform further detail about borrowing.

Note: Please fill in the form at least 3 business days before borrowing, so Educational Technology Unit, Education Administration Division can check the equipment and notify the approval result to you. Educational Technology Unit, Education Administration Division will provide service during business hours on working day only.
ข้อมูลผู้ยืม (Borrower information)
ชื่อ-สกุล (First Name - Last name) *
สถานะของท่าน (Position) *
ส่วนงานของท่าน (Faculty/Institute/College) *
รายละเอียดการยืม (Borrowing Information)
เบอร์โทรศัพท์มือถือ เช่น 0929199218 (Phone number ex. 0929199218) *
อีเมล (email) *
กิจกรรม/งาน/เหตุผลที่ยืมอุปกรณ์ไปใช้งาน (Activity/Work/Reasons for borrowing the equipment) *
รายการโสตทัศนอุปกรณ์ที่ต้องการยืม (ระบุได้มากกว่า 1 รายการ สูงสุดไม่เกิน 5 รายการ) List of audio-visual equipment that you would like to borrow (up to 5 items) *
Required
จำนวนที่ต้องการยืม/รายละเอียดอื่นๆ (ถ้ามี) Number of items you would like to borrow/additional information (if applicable) *
วันที่เข้ามารับอุปกรณ์ที่งานเทคโนโลยีการศึกษา Pick-up dates (at Educational Technology Unit) *
MM
/
DD
/
YYYY
วันที่นำอุปกรณ์มาคืนที่งานเทคโนโลยีการศึกษา Return dates (at Educational Technology Unit) *
MM
/
DD
/
YYYY
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Mahidol University. Report Abuse