“การติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561” (ระดับสถานศึกษา) กรอก 1 เรื่อง-โครงการ/ 1 แบบฟอร์ม (ตามปีปฏิทิน)

แบบที่ 3 การพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้
โรงเรียน *
Your answer
อำเภอ *
Your answer
จำนวนครู (คน) กรอกเฉพาะตัวเลข *
Your answer
จำนวนครูอัตราจ้าง (คน) กรอกเฉพาะตัวเลข
Your answer
ชื่อแหล่งเรียนรู้ภายในองค์กร *
Your answer
ชื่อแหล่งเรียนรู้ภายนอกองค์กร *
Your answer
ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สถานศึกษาใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง ( หลักฐาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น ภาพถ่าย การจัดกิจกรรม แหล่งเรียนรู้ บันทึกการจัดกิจกรรม (ย้อนหลังอย่างน้อย 1-2 ปี ) ให้สแกนภาพถ่าย-การใช้แหล่งเรียนรู้ ผ่านช่องทางเมล์ที่กำหนด) *
Your answer
ชื่อโครงการ/กิจกรรม/หลักสูตร ที่ส่งเสริมในการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา (สแกนภาพถ่ายการดำเนินงานโครงการผ่านช่องทางเมล์ที่กำหนด) *
Your answer
กระบวนการวิจัย หรือเทคนิคการวิจัยที่นำมาประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาตนเอง พัฒนางาน ภายในองค์กร (รายงานผลการนำองค์ความรู้มาพัฒนาตนเอง พัฒนางาน และพัฒนาองค์การ โดยใช้กระบวนการวิจัย /บทคัดย่องานวิจัย (ถ้ามี)ให้สแกนผ่านช่องทางเมล์ที่กำหนด) *
Your answer
ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานต่อการพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้ *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms