ČSESP: Přihláška k členství

Přihlašuji se za řádného člena České společnosti pro evropské a srovnávací právo a zavazuji se respektovat její stanovy.

*** Výňatek ze stanov ***

Článek 5: Řádným členem sdružení se může stát každá fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let a má zájem o činnost ve Sdružení.

Článek 6:
(1) Členství ve Sdružení vzniká rozhodnutím Výboru o přijetí za člena Sdružení na základě písemné členské přihlášky a zaplacení členského příspěvku ve výši a způsobem stanoveným rozhodnutím Valné hromady. Za písemnou přihláškou podle tohoto odstavce se považuje i přihláška v elektronické formě, pokud obsahuje základní údaje písemné přihlášky.
(2) Na členství ve Sdružení není právní nárok.
(3) Proti rozhodnutí Výboru o nepřijetí lze podat stížnost k Valné hromadě. Valná hromada rozhodne o stížnosti na svém nejbližším zasedání. […]

Článek 7:
(1) Člen Sdružení je oprávněn: (a) účastnit se Valné hromady, podávat na ní návrhy a hlasovat, (b) volit a být volen do orgánů Sdružení, (c) být Výborem průběžně informován o aktivitách Sdružení, (d) účastnit se všech aktivit Sdružením pořádaných.
(2) Člen Sdružení je povinen: (a) dodržovat stanovy Sdružení, (b) dle svých možností a schopností přispívat k uskutečňování cílů Sdružení, (c) řádně platit členské příspěvky.
(3) Řádnému členu vzniká přijetím za člena povinnost platit členský příspěvek. Členský příspěvek je splatný každoročně vždy v průběhu prvních 15ti dnů nového kalendářního roku. Nový člen Sdružení platí vždy plný příspěvek za celý kalendářní rok bez ohledu na okamžik přijetí za člena. Výši a způsob platby členského příspěvku stanoví Valná hromada na návrh Výboru.

  ZÁKLADNÍ ÚDAJE

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  MOTIVACE

  Zajímá nás, proč máte zájem o členství ve Společnosti.
  This is a required question
  This is a required question

  DALŠÍ ÚDAJE

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question