แบบประเมินการบริหารงานคณะครุศาสตร์ตามหลักธรรมาภิบาล (Good governance) ทั้ง 10 ประการ ประจำปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
คำชี้แจ้ง
1. แบบประเมินฉบับนี้ เป็นการประเมินผลการบริหารงานคณะครุศาสตร์ตามหลักธรรมาภิบาล
(Good governance) ทั้ง 10 ประการ ประจำปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
2. ผู้รับการประเมิน คือ ผู้บริหาร ซึ่งหมายถึง คณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้าสำนกงานคณบดี
3. ผู้ประเมิน คือ ผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอื่น ผู้ส่งมอบ คู่ความร่วมมือ และผู้มีส่วนได้เสีย
4. แบบประเมินแบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นต่อการบริหารงานคณะครุศาสตร์ตามหลักธรรมาภิบาล
ตอนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ
Sign in to Google to save your progress. Learn more
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. สถานะผู้ประเมิน *
First and last name
2. ระดับการศึกษา *
First and last name
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. Report Abuse