แบบสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ กองทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
(ช่วงเวลาประเมิน ปีการศึกษา 2560)
แบบสำรวจนี้เพื่อการสอบถามความพึงพอใจการให้บริการและปรับปรุงต่อไป
เพศ *
ท่านสังกัดวิทยาเขต *
หน่วยงานที่สังกัด/คณะ *
Your answer
สถานภาพผู้ใช้บริการ *
ช่องทางการใช้บริการ (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) *
Required
ท่านใช้บริการกองทะเบียนและประมวลผลบ่อยครั้งเพียงใด *
ท่านรับทราบข้อมูล/ข่าวสารต่าง ๆ ของกองทะเบียนและประมวลผลจากช่องทางใดบ้าง *
งานบริหารและธุรการ *
โปรดเลือกเฉพาะงานที่ท่านใช้บริการ (เลือกได้มากกว่า 1 งาน) และโดยรวมมีความพึงพอใจต่อการให้บริการมากน้อยเพียงใด
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ตอบไม่ได้/ไม่ได้ใช้บริการ
1. การให้บริการหน้าเคาน์เตอร์รับเอกสาร ตอบคำถาม ให้คำแนะนำ
2. การรับชำระเงินค่าเอกสารสำคัญทางการศึกษา
3. การรับ - ส่งเอกสาร
งานรับนักศึกษา *
โปรดเลือกเฉพาะงานที่ท่านใช้บริการ (เลือกได้มากกว่า 1 งาน) และโดยรวมมีความพึงพอใจต่อการให้บริการมากน้อยเพียงใด
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ตอบไม่ได้/ไม่ได้ใช้บริการ
1. การประสานงานรับนักศึกษาโครงการรับตรง/โควตาพิเศษ
2. การประสานงานการรับนักศึกษาระบบ Admission
3. การประสานงานโครงการพิเศษต่าง ๆ ที่คณะดำเนินการเอง
4. การรับ-ส่งเอกสาร
งานทะเบียนการศึกษา *
โปรดเลือกเฉพาะงานที่ท่านใช้บริการ (เลือกได้มากกว่า 1 งาน) และโดยรวมมีความพึงพอใจต่อการให้บริการมากน้อยเพียงใด
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ตอบไม่ได้/ไม่ได้ใช้บริการ
1. การรับรายงานตัวนักศึกษา/ทำบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่
2. ทะเบียนประวัติ
3. การจัดตารางเรียน และตารางสอบ
4. การลงทะเบียนเรียน
5. การใช้ห้องเรียนอาคารเรียนรวมมหาวิทยาลัยฯ (ตึก REG)
6. หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา
7. หนังสือรับรองความประพฤติ
8. คำอธิบายรายวิชา
งานประมวลผลและสำเร็จการศึกษา *
โปรดเลือกเฉพาะงานที่ท่านใช้บริการ (เลือกได้มากกว่า 1 งาน) และโดยรวมมีความพึงพอใจต่อการให้บริการมากน้อยเพียงใด
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ตอบไม่ได้/ไม่ได้ใช้บริการ
1. การคำนวณผลการศึกษา
2. การสำเร็จการศึกษา
3. การออกเอกสารใบประมวลผลการศึกษา
ด้านคุณภาพการให้บริการ *
โปรดเลือกระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1. ให้บริการด้วยความถูกต้อง
2. ให้บริการด้วยความรวดเร็ว
3. ให้บริการโดยคำนึงถึงความเร่งด่วน/ความสำคัญของงาน
ด้านบุคลากร *
โปรดเลือกระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
4. ให้บริการด้วยอัธยาศัย ไมตรีที่ดี มีจิตบริการ
5. ให้คำปรึกษา/แนะนำอย่างเต็มที่ด้วยความเต็มใจ
6. ให้บริการด้วยความเชี่ยวชาญ
ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการใช้บริการ *
โปรดเลือกระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
7. มีความชัดเจนในกระบวนการและระบบการทำงาน
8. มีความเหมาะสมของระยะเวลาในการให้บริการ
9. ให้บริการอย่างเท่าเทียม เสมอภาค และเป็นธรรม
10. มีการพัฒนางานบริการด้านปริมาณและคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
ด้านอื่น ๆ *
โปรดเลือกระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
11. Website กองทะเบียนฯ มีข้อมูลที่เป็นประโยชน์และเพียงพอ
12. สถานที่ให้บริการมีแสงสว่างเพียงพอและมีสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น คอมพิวเตอร์สำหรับผู้ใช้บริการ
ปัญหา/ข้อเสนอแนะ/สิ่งที่ต้องการให้ กองทะเบียนและประมวลผล ปรับปรุงด้านการบริการเพิ่มเติม
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms