แบบประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของสำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน ได้ทำการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ของสำนักวิเทศสัมพันธ์และครือข่ายอาเซียน เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุง พัฒนาการดำเนินงานของสำนักวิเทศสัมพันธ์ฯ
ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป  ในการนี้จึงขอความอนุเคราะห์ท่านตอบแบบประเมินความพึงพอใจของท่านเกี่ยวกับรูปแบบ/ลักษณะการให้บริการที่ต้องการจากสำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน และขอขอบคุณผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่านมา ณ โอกาสนี้
Sign in to Google to save your progress. Learn more
ตอนที่ 1 ข้อมูลของผู้ตอบแบบประเมิน
คำชี้แจง โปรดเลือกข้อมูลที่ตรงกับท่าน
เพศ *
สถานภาพของผู้ตอบ *
กำลังศึกษาระดับใด *
อายุ *
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจการให้บริการด้านต่าง ๆ
คำชี้แจง  โปรดเลือกระดับความพึงพอใจของท่านที่ตรงตามความคิดเห็นของท่านมากที่สุดโดยแบ่งระดับเป็น
5 = พอใจมากที่สุด   4 = พอใจมาก   3 = พอใจปานกลาง    2 = พอใจน้อย    1 = พอใจน้อยที่สุด
2.1 ความพึงพอใจต่อกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ขั้นตอนการให้บริการไม่ซับซ้อน เข้าใจง่าย
การให้บริการมีความถูกต้องและรวดเร็ว
ระยะเวลาในการให้บริการเหมาะสม
ความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง
การให้บริการเป็นไปตามลำดับก่อน-หลังอย่างยุติธรรม
2.2 ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการมีความสุภาพ เป็นมิตร
เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว
เจ้าหน้าที่ดูแลเอาใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจให้บริการ
เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำหรือตอบข้อซักถามได้เป็นอย่างดี
เจ้าหน้าที่ให้คำอธิบายและตอบข้อสงสัยได้ตรงประเด็น
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างเป็นกลาง ไม่เลือกปฏิบัติ
2.3 ความพึงพอใจต่อสิ่งอำนวยความสะดวก *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
มีที่นั่งสำหรับผู้มาใช้บริการพอเพียง
สถานที่ให้บริการสะอาด เป็นระเบียบ
มีช่องทางเลือกใช้บริการได้หลายรูปแบบ
2.4 ความพึงพอใจต่อคุณภาพของการให้บริการ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ได้รับบริการที่ตรงตามความต้องการ
ได้รับบริการที่ครบถ้วน ถูกต้อง
การให้บริการเป็นไปตามกระบวนการ/ขั้นตอนที่กำหนด
การให้บริการครบถ้วน
ได้รับบริการที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงาน
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
คำชี้แจง  โปรดแสดงความคิดเห็นของท่านเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาครั้งต่อไป
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. Report Abuse