ข้อสอบปลายภาค 1/61
คำชี้แจง เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว ใช้เวลา 60 นาที
เลขประจำตัวนักเรียน *
Your answer
ระดับชั้น/ห้อง *
ในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อของโรงเรียนแห่งหนึ่ง ถ้าสอบได้คะแนน 700 คะแนน แปลงคะแนนเป็นค่ามาตรฐานได้ 4 แต่ถ้าสอบได้ 400 คะแนน แปลงเป็นค่ามาตรฐานได้ −2 แล้วสัมประสิทธิ์การแปรผันเท่ากับข้อใด *
1 point
คะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนห้องหนึ่งมีการแจกแจงปรกติ โดยมีสัมประสิทธิ์ของการแปรผันของคะแนนสอบวิชานี้เท่ากับ 25% และมีนักเรียนร้อยละ 15.87 ที่สอบได้คะแนนมากกว่า 85 คะแนน ถ้านาย ก เป็นนักเรียนคนหนึ่งในห้องนี้ สอบได้คะแนน 45.9 คะแนน คะแนนของเขาจะตรงกับตำแหน่งเปอร์เซ็นไทล์ที่เท่าใดกำหนดพื้นที่ใต้โค้งปรกติ ระหว่าง 0 ถึง z ดังนี้ *
1 point
Captionless Image
คะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนห้องหนึ่งมีการแจกแจงปกติ โดยที่มีค่ามัธยฐานเท่ากับ 60 คะแนน ถ้านักเรียนที่สอบได้คะแนนน้อยกว่า 55.5 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 18.41 แล้วจำนวนนักเรียนที่สอบได้คะแนนสูงกว่า 65 คะแนน คิดเป็นร้อยละเท่ากับเท่าใดต่อไปนี้เมื่อกำหนดพื้นที่ใต้เส้นโค้งปกติ ระหว่าง 0 ถึง z ดังนี้ *
1 point
Captionless Image
ผลการสอบของนักเรียนห้องหนึ่งซึ่งมีจำนวน 160 คน มีคะแนนสอบแจกแจงแบบปรกติและมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ 60 คะแนน ถ้ามีนักเรียน 4 คนได้คะแนนมากกว่า 84.5 คะแนน แล้ว นักเรียนที่ได้ 65 คะแนนจะตรงกับเปอร์เซนไทล์ที่เท่าใดกำหนดพื้นที่ใต้เส้นโค้งปรกติตั้งแต่ z=0 ดังนี้ *
1 point
Captionless Image
ในการสอบครั้งหนึ่งที่มีคะแนนเต็ม 100 คะแนน คะแนนสอบมีการแจกแจงปกติ โดยมีค่ามัธยฐานเท่ากับ 45 คะแนน มีจำนวนนักเรียนได้คะแนนระหว่าง 45 ถึง 54 คะแนน คิดเป็น 34.13% และนักเรียนคนหนึ่งสอบได้คะแนนเท่ากับ 1.5 เท่าของคะแนนเปอร์เซ็นไทล์ที่ 33 นักเรียนคนนี้สอบได้กี่คะแนนกำหนดพื้นที่ใต้เส้นโค้งปกติ ระว่าง 0 ถึง z ดังตารางต่อไปนี้ *
1 point
Captionless Image
ถ้าคะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนกลุ่มหนึ่งมีการแจกแจงปรกติ นาย ก. และ นาย ข. เป็นนักเรียนในกลุ่มนี้ได้คะแนนต่างกัน 76.5 คะแนน โดยมีนักเรียนร้อยละ 10.64 สอบได้คะแนนน้อยกว่านาย ก. และมีนักเรียนร้อยละ 9.48 สอบได้คะแนนมากกว่านาย ข.จงหาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนสอบครั้งนี้ เมื่อกำหนดพื้นที่ใต้โค้งปรกติ ระหว่าง 0 ถึง z ตามตารางต่อไปนี้ *
1 point
Captionless Image
คะแนนสอบของนักเรียน 500 คน กลุ่มหนึ่ง มีการแจกแจงปรกติ โดยมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 60 คะแนน และ 6 ตามลำดับ จงหาจำนวนนักเรียนที่ได้คะแนนมากกว่า 51 คะแนน แต่น้อยกว่า 72 คะแนนกำหนดพื้นที่ใต้โค้งปรกติดังตาราง *
1 point
Captionless Image
*
1 point
Captionless Image
*
1 point
Captionless Image
*
1 point
Captionless Image
ในการสอบวิชาเคมีคะแนนเต็ม 20 คะแนน ของนักเรียนกลุ่มหนึ่ง ได้ค่าเฉลี่ยเลขคณิตเป็น 12 คะแนน ถ้ามีจำนวนนักเรียนที่สอบได้คะแนนต่ำกว่า 11.88 คะแนน อยู่ 11.51 % จงหาความแปรปรวนของคะแนนสอบครั้งนี้ (กำหนดพื้นที่ใต้เส้นโค้งปกติระหว่าง Z = 0 ถึง Z = 1.2 เท่ากับ 0.3849) *
1 point
ในข้อมูลชุดหนึ่ง ที่มีค่าเฉลี่ยเลขคณิตเป็น 100 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็น 10 ถ้าค่ามาตรฐานเป็น 1.5 จงหาค่าของข้อมูลตัวนั้น *
1 point
ข้อใดถูก โดยพิจารณาข้อมูล 2 ชุด มีการแจกแจงความถี่เป็นเส้นโค้งปกติ ดังนี้ *
1 point
Captionless Image
ในการสอบครั้งหนึ่ง นาย ก ได้คะแนน 75 คะแนน และคิดเป็นคะแนนมาตรฐานมีค่าเท่ากับ 1.5 ในการสอบมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ 63 คะแนน ถ้านาย ข สอบได้ 51 คะแนน จงหาคะแนนมาตรฐานของนาย ข *
1 point
รูปในข้อใด เรียก ว่า เบ้ซ้าย *
1 point
รหัสวิชา *
1 point
ชื่อ+นามสกุล ครูผู้สอน *
1 point
ป้ายทะเบียนรถครูผู้สอน *
1 point
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service