แบบสอบถามความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรกรมแพทย์ทหารเรือ
คำชี้แจง
ด้วยคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานหมวด 5, สำนักงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และคณะวิจัย พร. กำลังดำเนินการสำรวจความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรสังกัดกรมแพทย์ทหารเรือ ประจำปี งป.2559 (ต.ค.58-ก.ย.59) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร และศึกษาปัจจัยที่มีผลทำให้บุคลากรผูกพันและคงอยู่ในองค์กร โดยจะนำผลที่ได้ไปเป็นข้อมูลสำหรับผู้บริหารในการตอบสนองความต้องการของบุคลากร และส่งเสริมความสุขในการทำงาน ในฐานะที่ท่านเป็นบุคลากรที่สำคัญยิ่งของกรมแพทย์ทหารเรือ จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านในการตอบคำถามให้ครบทุกข้อ โดยแสดงความคิดเห็นที่ตรงกับความรู้สึกของท่านให้มากที่สุด ขอรับรองว่าข้อมูลของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ โดยคณะทำงานฯ จะนำมาใช้สำหรับการนำเสนอข้อมูลในภาพรวมเท่านั้น ท่านสามารถยุติการทำแบบสอบถามได้ตลอดเวลาและมีสิทธิ์ที่จะไม่ตอบแบบสอบถามฉบับนี้ แต่หากท่านตอบจะทำให้กรมแพทย์ทหารเรือได้นำข้อมูลไปแก้ไข ปรับปรุงการบริหารจัดการที่จะสนับสนุนการทำงานของท่านให้ดียิ่งขึ้นและหน่วยงานสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพต่อไป (การสำรวจครั้งนี้ได้ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการวิจัยในมนุษย์ พร. แล้ว) โปรดทำการสำรวจภายในวันที่ 30 มีนาคม 2560 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ น.ต.หญิง หฤทัย อาจปรุ โทร.52804
แบบสอบถามนี้แบ่งเป็น 4 ตอน
4.1 ข้อมูลส่วนบุคคล
4.2 แบบสอบถามความสุขในชีวิต
4.3 แบบสอบถามความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรกรมแพทย์ทหารเรือ
4.4 แบบสอบถามปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรกรมแพทย์ทหารเรือ
4.5 ข้อเสนอแนะ/ ความคิดเห็นอื่น ๆ
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service