แบบประเมินสำหรับนักศึกษา ในการประเมินความพึงพอใจในประเด็นด้านหลักสูตรและการจัดการศึกษา (คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) ปีการศึกษา 2561
คำชี้แจงในการตอบแบบสำรวจ

ระดับค่าความพึงพอใจตามแบบประเมิน

5 หมายถึง มากที่สุด

4 หมายถึง มาก

3 หมายถึง ปานกลาง

2 หมายถึง น้อย

1 หมายถึง น้อยที่สุด

คำอธิบายสัญลักษณ์
เพื่อให้สะดวกต่อการนำข้อมูลจากแบบประเมินไปใช้ในแต่ละประเด็นที่เกี่ยวข้อง จึงได้กำหนดสัญลักษณ์ ข้อความภายใต้วงเล็บ หลังหัวข้อประเมินหรือการประเมินในแต่ละด้าน ดังนี้
(C ตัวบ่งชี้ ...) หมายถึง หัวข้อประเมินนั้นเกี่ยวข้องกับตัวบ่งชี้ที่เท่าไหร่ ประเด็นใด ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (Curriculum)

(F ตัวบ่งชี้ ...) หมายถึง หัวข้อประเมินนั้นเกี่ยวข้องกับตัวบ่งชี้ที่เท่าไหร่ ประเด็นใด ในประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะวิชา (Faculty)

(U ตัวบ่งชี้ ...) หมายถึง หัวข้อประเมินนั้นเกี่ยวข้องกับตัวบ่งชี้ที่เท่าไหร่ ประเด็นใด ในประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย (University)

ตัวอย่าง เช่น (C 3.3 ความพึงพอใจต่อหลักสูตรของนักศึกษา) หมายถึง หัวข้อประเมินนั้นเกี่ยวข้องกับตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ในประเด็นเรื่อง ความพึงพอใจต่อหลักสูตรของนักศึกษา
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยศิลปากร. Report Abuse