Mezun Hekim Memnuniyet Anketi
Değerli Hekimimiz;
Bu anket NKÜ Tıp Fakültesinin mezuniyet öncesi tıp eğitim programını tamamlamış hekimlerine yöneliktir. Amacımız, NKÜ Tıp Fakültesi mezunu olarak sizlerden alacağımız görüşleri değerlendirmek, programın etkililiğini ortaya koymak, olumlu ve geliştirilmesi gereken yönlerini tespit etmektir. Çalışmaya katılımınız tıp eğitimi araştırması, NKÜ Tıp Fakültesi eğitim programının nitelikli gelişimi için çok önemlidir. Sizlerden tıp eğitimi hayatınızı yeniden gözden geçirmenizi, anketteki her soruyu eksiksiz bir şekilde içtenlikle yanıtlamanızı rica ediyoruz. Katılım kesinlikle gönüllüdür, katılımcıya ait kişisel veriler paylaşılmayacaktır. Sonuçlar katılımcı isterse kendisi ile paylaşılabilecektir. Katkı ve ilginiz için teşekkür ederiz.
Bölüm I Memnuniyet Düzeyi
Lütfen aşağıdaki cümleyi katılıyorum/katılmıyorum şeklinde işaretleyiniz. *
Kesinlikle Katılmıyorum
Katılmıyorum
Kararsızım
Katılıyorum
Kesinlikle katılıyorum
NKÜ Tıp Fakültesinde almış olduğum tıp eğitiminden memnunum.
Tıp eğitimi son yılı (intörnlük) beni birinci basamak hekimliğine hazırladı.
Lütfen aşağıdaki cümleyi katılıyorum/katılmıyorum şeklinde işaretleyiniz.
Kesinlikle Katılmıyorum
Katılmıyorum
Kararsızım
Katılıyorum
Kesinlikle katılıyorum
Aldığım tıp eğitimi asistanlığım sırasında bana yardımcı oldu. (Asistanlık yaptı iseniz yanıtlayınız)
Bölüm II Programın Genel Özellikleri
Deneyimlerinize dayanarak, NKÜ Tıp Fakültesinde almış olduğunuz eğitim programı ile ilgili aşağıdaki cümleleri katılıyorum/katılmıyorum şeklinde işaretleyiniz. *
Kesinlikle Katılmıyorum
Katılmıyorum
Kararsızım
Katılıyorum
Kesinlikle katılıyorum
NKÜ Tıp Fakültesi Eğitim Programında probleme ve taska dayalı eğitime ağırlıklı olarak yer verilmişti.
NKÜ Tıp Fakültesi Eğitim Programında temel bilimler, klinik bilimlerle yeterince ilişkilendirilmişti.
NKÜ Tıp Fakültesi Eğitim Programı toplumun sağlık sorunlarına yönelikti.
NKÜ Tıp Fakültesi Eğitim Programı'nda toplum içinde yapılan ve toplumun katılım gösterdiği (evde bakım, okul eğitimi, toplum araştırmaları gibi) uygulamalar vardı.
NKÜ Tıp Fakültesi Eğitim Programı çekirdek eğitim prorogramı yanında yeterli sayıda seçmeli programlar içeriyordu.
NKÜ Tıp Fakültesi Eğitim Programında programlı ve sistematik bir eğitim süreci vardı.
Bölüm III Deneyimler ve Yeterlilik
Tıp Fakültesi Eğitiminizi göz önüne alınız . Aşağıdıaki yeterlilikler üzerinden kendinizi değerlendiriniz. Katıldığınız önermeleri işaretleyiniz, katılmadıklarınızı işaretlemeyiniz. *
NKÜ Tıp F’de Öğrendim
NKÜ Tıp F’de Uyguladım.
Kendimi yeterli buluyorum
Meslek yaşantımda kullanıyorum
Kesinlikle katılıyorum
Tıp bilgisi - Temel ve klinik bilimlere ait teorik bilgi
Hasta yönetimi - Klinik/mesleki beceriler ( EKG Çekme, Dikiş atma vb. )
Hasta yönetimi - Anamnez alma
Hasta yönetimi - Fizik muayene yapma
Hasta yönetimi - Laboratuvar ve radyolojik incelemeleri isteme
Hasta yönetimi - Laboratuvar ve radyolojik incelemeleri yorumlama
Hasta yönetimi - Hastalık tanısını koyma
Hasta yönetimi - Tetkik incelemede meslektaşından yardım/danışmanlık hizmeti alma
Hasta yönetimi - Tedaviyi planlama ve uygulama, uygun reçete yazma
Hasta yönetimi - Hasta ve hasta yakınına açıklamalar yapma ve önerilerde bulunma
Hasta yönetimi - Gerektiğinde ileri tanı ve tedavi için hastayı sevk etme
Sağlığı koruma ve hastalıkları önleme - Sağlığı tehdit eden etmenleri çevresel, kültürel, davranışsal vs. tüm boyutları ile dikkate alma
Sağlığı koruma ve hastalıkları önleme - Hastalıklardan korunma ve sağlığı geliştirmedeki temel prensipleri uygulama
Bilişsel ve üst düzey beceriler - Hasta hastalık semptom tanı tedavi yönetimi ile ilgili problemleri çözmeye yönelik becerileri kullanma
Bilişsel ve üst düzey beceriler - Belirsizlikle ve zor durumlarla baş edebilme
Bilişsel ve üst düzey beceriler - Öz değerlendirme ve yansıtma yapabilme
İletişim becerileri - Hasta, hasta yakını, meslektaş ve sağlık personeli ile etkin iletişim kurma
Kültürel yetkinlik - Kültürel farklılıklara duyarlılık göstererek nitelikli bir sağlık hizmeti sunma
Kültürel yetkinlik - Toplumdaki dezavantajlı bireylerin kültürel özelliklerini dikkate alma, toplumsal sorumluluk çerçevesinde etkinlikler yürütme
Kültürel yetkinlik - Hastalarla iletişimi güçlendirmek için başka bir dil öğrenme(Yabancı dil , işaret dili gibi)
Sürekli mesleki gelişim - Tıp uygulamaları için sürekli mesleki gelişimini yaşam boyu öğrenme ilkesi üzerinden sürdürme
Sürekli mesleki gelişim - Kendi başına etkin öğrenme
Sürekli mesleki gelişim - Mesleğini uygularken uygun bilgi kaynaklarına ulaşma ve bilgi teknolojilerini etkin biçimde kullanma
Sürekli mesleki gelişim - Genel tıp alanı ile ilgili literatürü takip etme, kanıta dayalı tıp ilkeleri çerçevesinde araştırma yapma
Sürekli mesleki gelişim - Yeni mesleksel bilgi ve uygulamaların üretilmesine, uygulanmasına ve geliştirilmesine katkıda bulunma
Sürekli mesleki gelişim - Bilimi ve bilimsel yöntemi etik kurallar çerçevesinde kullanma
Sürekli mesleki gelişim - Ulusal/uluslar arası kongre sempozyumlara katılma
Biyopsikososyal bakış - Hastanın biyolojik rahatsızlıklarını, psikolojik ve sosyal bileşenleri de dikkate alarak hastalık ve sürecini anlama
Mesleki değer ve ilkeler - Tıp uygulamalarını/araştırmalarını; yasalar, mesleki etik ve ilkelere uygun olacak şekilde gerçekleştirme
Mesleki değer ve ilkeler - Mesleksel uygulamalar ve/veya araştırma uygulamaları sırasında yaşanan çıkar çatışmalarını farketme etik/mesleki değerlere uygun davranma
Mesleki değer ve ilkeler - Sağlık hakkını, sosyal tıbbı, koruyucu hekimliği, sosyal adaleti benimseme ve savunma
Mesleki değer ve ilkeler - Hesap verebilme
Mesleki değer ve ilkeler - Mesleki bağımsızlığını koruyabilme
Mesleki değer ve ilkeler - Mesleki örgütlülük içinde bulunma
Mesleki değer ve ilkeler - Toplumun öncelikli sağlık sorunlarını belirleme, toplum için uygun sağlık politikaları hakkında görüş bildirme
Mesleki değer ve ilkeler - Güvenli sağlık ortamı için gerekli önlemleri alma sürdürme
Mesleki değer ve ilkeler - Sağlık hizmeti planlarken ve sunarken eşitsizlik yaratan durumları dikkate alma, gerekli düzenlemeler için görüş bildirme
Eğitici - Hasta, hasta yakını, meslektaş, diğer sağlık personeli ve toplumsal gruplar (okul, iş yeri vs.) için eğitici rolü üstlenme
Eğitici - Eğitim planlama ve yapma
Ekip üyesi, lider ve yönetici - Sağlık hizmet sunumuna ayrılan kaynakları kamu yararına en uygun şekilde kullanma
Ekip üyesi, lider ve yönetici - Liderlik ve yöneticilik yapma
Ekip üyesi, lider ve yönetici - Sağlık ekibi içinde üzerine düşen sorumlulukları yerine getirme, ekip çalışması yapma
Ekip üyesi, lider ve yönetici - Sistem içinde oluşan tıbbi yetersizlikleri analiz etme, gerekli düzenlemeleri yapma
Ekip üyesi, lider ve yönetici - Sağlık sistemlerinin ve politikalarının geliştirilmesine aktif olarak katılma
Ekip üyesi, lider ve yönetici - İyi hekimlik uygulamaları doğrultusunda kendi kariyerini etkin yönetme
Kişisel gelişim - Mesleğini uygularken etik ve profesyonel davranış gösterme
Kişisel gelişim - Olumlu rol model olma
Önerileriniz
Nitelikli bir tıp eğitimi programı için önerilerinizi yazınız ( içerik, yöntem, eğitim ortamı vs. açısından) *
Your answer
Mezun Bilgileri
Cinsiyet *
Medeni Haliniz *
Uyruk *
Yaşadığınız Yer *
NKÜ Tıp Fakültesinden hangi tarihte mezun oldunuz *
Çalışmakta Olduğunuz Kurum *
Çalışmakta olduğunuz kurum diğer ise lütfen yazınız
Your answer
Tıpta Uzmanlık Sınavına Girdiniz mi? *
TUS için dershaneye gittinizmi *
Tıpta Uzmanlık Sınavını Kazandınız mı? *
Uzmanlık eğtimi aldığınız/almakta olduğunuz branş nedir? (Birden fazla seçenek işaretleyebilirsiniz) *
Required
Aktif olarak mesleğinizi yapıyor musunuz? *
Bundan sonraki değerlendirme süreçlerine de katkıda bulunmak ister misiniz? *
Anket sonuçlarını sizlerle paylaşmamızı ister misiniz? *
Size dönüş yapabilmemiz için bilgilerinizi bizimle paylaşır mısınız?
Adınız Soyadınız
Your answer
Cep Numaranız
Your answer
E-Mail
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of NAMIK KEMAL UNİVERSİTESİ. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms