แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อความสามารถในการปฏิบัติงานและคุณลักษณะอัตลักษณ์ของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
คำชี้แจง
1. แบบสอบถามฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ประเมินความต้องการของผู้ประกอบการ 2) รวบรวมข้อมูลสำหรับการบริหารจัดการหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพ และ 3) พัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้สามารถปฏิบัติงานได้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
2. ขอความอนุเคราะห์ท่านผู้ตอบแบบสอบถาม โปรดตอบตามความเป็นจริง ทั้งนี้การวิเคราะห์ข้อมูลจะวิเคราะห์ในภาพรวม ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อท่าน ข้อมูลที่ได้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
3. แบบสอบถามมีทั้งหมด 3 ตอน
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่ต่อการปฏิบัติงานและคุณลักษณะอัตลักษณ์ของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการปฏิบัติงานและคุณลักษณะอัตลักษณ์บัณฑิต
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช. Report Abuse