แบบประเมินอาจารย์ผู้สอนภาคเรียนที่ 1/2560 สาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
การประเมินนี้เป็น การประเมินคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ในทุกรายวิชาที่เปีดสอนในภาคเรียนที่1ปีการศึกษา 2560 คณะกรรมการฝ่ายประเมินได้รับมอบหมายให้รวบรวมข้อมูลความคิดเห็นของนักศึกษา ทั้งนี้เพื่อเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อวิทยาลัย ในการนำไปพัฒนาระบบการ จัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในโอกาสนี้ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลใคร่ฃอฃอบคุณผู้ตอบ แบบสอบถามทุกท่าน ที่ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
ตอนที่1 ข้อมูลทั่วไป
ชื่ออาจารย์ผู้สอน *
Your answer
รหัสวิชาและชื่อวิชา *
Your answer
ผู้ประเมินศึกษาระดับชั้น *
ตอนที่ 2 ความรู้สึกของนักศึกษา ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนด้านต่าง ๆ
โปรดทำเครื่องหมาย ลงในช่องโดยให้นักศึกษาพิจารณาดังนี้
1. ข้อใดตรงกับความคิดเห็นของนักศึกษาโดย เป็นจริงในระดับมากที่สุด ให้นักศึกษาทำเครื่องหมายลงในช่อง น้ำหนักคะแนน 5
2. ข้อใดตรงกับความคิดเห็นของนักศึกษาโดย เป็นจริงในระดับมาก ให้นักศึกษาทำเครื่องหมายลงในช่อง น้ำหนักคะแนน 4
3. ข้อใดตรงกับความคิดเห็นของนักศึกษาโดย เป็นจริงในระดับปานกลาง ให้นักศึกษาทำเครื่องหมายลงในช่อง น้ำหนักคะแนน 3
4. ข้อใดตรงกับความคิดเห็นของนักศึกษาโดย เป็นจริงในระดับน้อย ให้นักศึกษาทำเครื่องหมายลงในช่อง น้ำหนักคะแนน 2
5. ข้อใดตรงกับความคิดเห็นของนักศึกษาโดย เป็นจริงในระดับน้อยที่สุด ให้นักศึกษาทำเครื่องหมายลงในช่อง น้ำหนักคะแนน 1

1. ด้านการเตรียมการสอน *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
แจกแนวการสอนในสองสัปดาห์แรกที่เข้าสอน
ชี้แจงแนวการสอนและวัตถุประสงค์รายวิชา
ให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดแผนการเรียนการสอน
การสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม
ตรวจงานและแจ้งผลให้นักศึกษาทราบทุกงานที่มอบหมาย
แจ้งผลการประเมินให้นักศึกษาทราบ
ด้านความรู้ในเนื้อหา *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อที่สุด
มีความรู้ในเนื้อหาวิชาที่สอน
สอนเนื้อหาครบถ้วนตามแนวการสอนที่กำหนดไว้
อธิบายเนื้อหาชัดเจนตรงประเด็น
ด้านวิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
เตรียมการสอนมาเป็นอย่างดี
มีเทคนิคการสอนให้เข้าใจง่ายและน่าสนใจ
ปรับวิธีการสอนตามสภาพปัญหาโดยรวมของนักศึกษา
ส่งเสริมให้เกิดการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา
เปิดโอกาศให้ซักถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
มอบหมายงานให้ฝืกปฏิบัติหรือศึกษาด้นคว้าด้วยตนเองอย่างเหมาะสม
เข้าสอนและเลิกสอนตรงตามเวลา
ด้านการใช้อุปกรณ์และสื่อในการสนับสนุนการเรียนรู้ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
จัดหาตำราหรือเอกสารประกอบการเรียนการสอนอย่างเหมาะสม
แนะนำแหล่งเรียนรู้จากที่ต่างๆ อย่างหลากหลาย
ใช้สื่อการสอนได้เหมาะกับเนื้อหาวิชา
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอน
ด้านการวัดผลและประเมินผลการเรียน *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
กำหนดวิธีการจัดและประเมินผลได้อย่างเหมาะสม
ทำการจัดผลและประเมินผลตรงตามแนวการสอน
การวัดผลและประเมินผลเป็นไปอย่างยุติธรรม
ด้านบุคลิกภาพของอาจารย์ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
การแต่งกายและกิริยาวาจาเหมาะสม
นักศึกษาสามารถติดต่ออย่างสะดวก
ทำความรู้จักและเป็นกันเองกับนักศึกษาทุกคน
ยอมรับความคิดเห็นจากนักศึกษา
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service