วิชาจรรยาบรรณนายหน้าชุดที่2

จัดทำโดย : นายชยุต เจริญทวีภากูล
อีเมล : chayutctk@gmail.com
เว็บไซต์ : www.srikrungbroker.com
ชื่อ-นามสกุล *
Your answer
อีเมล์ *
Your answer
จังหวัด *
1.นายชวดเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยที่ส่งงานให้กับบริษัทประกันภัยแห่งหนึ่งได้ชักชวนนายแพทย์ฉลูทำประกันภัยความรับผิดต่อวิชาชีพและเมื่อนายแพทย์ฉลูตกลงทำประกันภัยดังกล่าวและจ่ายเบี้ยประกันภัยไปแล้วปรากฏว่านายชวดไม่ได้นำใบคำขอเอาประกันภัยของนายแพทย์ฉลูส่งบริษัทเพื่อออกกรมธรรม์ประกันภัยเมื่อนายแพทย์ฉลูทวงถามกรมธรรม์นายชวดก็บอกว่าบริษัทกำลังดำเนินการอยู่ให้คอยไปอีกระยะหนึ่งก่อนไม่ต้องเป็นห่วงท่านคิดว่านายชวดทำผิดจรรยาบรรณหรือไม่ *
1 point
2.นายขาลเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยได้แนะนำให้นายเถาะทำประกันภัยรถยนต์ประเภท1ทั้งๆที่ทราบว่ารถยนต์ของนายเถาะพึ่งเสียหายจากการที่เกิดอุบัติเหตุไปเฉี่ยวชนต้นไม้โดยไม่ได้แจ้งให้บริษัททราบว่ารถพึ่งเกิดอุบัติเหตุมาถามว่านายขาลเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยที่ดีหรือไม่ *
1 point
3.ในฐานะที่ท่านเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยท่านควรจะแนะนำผู้เอาประกันภัยอย่างไร *
1 point
4.นายมะโรงซึ่งเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยได้รับแจ้งจากลูกค้าของตนว่าเกิดอัคคีภัยที่โรงงานนายมะโรงควรปฏิบัติอย่างไรในการช่วยลูกค้าเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทผู้รับประกันภัย *
1 point
5.นายมะเส็งเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยซึ่งถือว่าตนมีความรู้ความสามารถกว่าคนอื่นเพราะตนจบการศึกษาด้านธุรกิจประกันภัยจากต่างประเทศโดยเฉพาะดังนั้นนายมะเส็งจึงไม่สนใจในการศึกษาหาความรู้ในวิชาชีพประกันวินาศภัยเพิ่มเติมดังนี้ท่านคิดว่านายมะเส็งทำถูกหรือไม่ *
1 point
6.นายมะเมียเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยได้พัฒนาความรู้ความสามารถของตนโดยศึกษาหาความรู้ในวิชาชีพเพิ่มเติมอยู่เสมอท่านคิดว่าถูกต้องหรือไม่ *
1 point
7.นายมะแมเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยที่ส่งงานให้บริษัทเอกประกันวินาศภัย จำกัดซึ่งเป็นบริษัทประกันภัยที่มีข่าวว่าฐานะทางการเงินไม่ค่อยดีเมื่อนายมะแมไปเก็บเบี้ยประกันภัยผู้เอาประกันภัย ได้สอบถามกับนายมะแมนายมะแมควรจะตอบอย่างไรจึงจะไม่ผิดจรรยาบรรณในข้อความลับอันมิ ควรเปิดเผยของบริษัทประกันภัยมาเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก *
1 point
8.นายวอกเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยได้ชักชวนให้ระกำเพื่อนของตนทำประกันสุขภาพและในใบคำขอเอาประกันสุขภาพนายระกำกรอกข้อมูลว่ามีบิดาป่วยเป็นโรคร้ายระยะเริ่มต้นนายวอกรู้ดีว่าเพื่อนผู้นี้ดูแลบิดาทุกวันอย่างใกล้ชิดและเห็นว่าเพื่อนๆไม่รู้เรื่องการป่วยของบิดานายระกำจึงเป็นห่วงเพื่อนคนอื่นๆซึ่งรับประทานอาหารร่วมกับนายระกำทุกวันกลัวว่าเพื่อนอาจมีโอกาสรับเชื้อโรคจากนายระกำจึงบอกกล่าวแก่เพื่อนๆการกระทำของนายวอกผิดหรือถูกตามจรรยาบรรณอาชีพนายหน้าประกันวินาศภัยเพราะอะไร *
1 point
9.ท่านเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยมาแล้ว4ปีและท่านจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนอย่างไร *
1 point
10.การที่นายหน้าประกันวินาศภัยมีความภักดีต่อบริษัทประกันภัยที่ส่งงานจะมีผลดีต่อลูกค้าอย่างไร *
1 point
11.นางหนึ่งและนางสาวสองเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยของบริษัทโทประกันภัยจำกัดเรื่องปรากฏว่านายสามได้ทำประกันภัยรถยนต์ไว้กับนางหนึ่งไม่มาให้บริการนายสามไม่ว่าจะเป็นการบริการในการรับชำระเบี้ยประกันภัยปีต่อไป หรือการบริการด้านการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจนกระทั่งนางสาวสองได้พบกับนายสามและได้บริการนายสามแทนนางหนึ่งเป็นอย่างดีซึ่งนายสามเห็นว่านางสาวสองเป็นคนดีและให้บริการตนมานานจึงคิดตอบแทนนางสาวสองโดยการทำประกันอัคคีภัยกับนางสาวสองอีกกรมธรรม์หนึ่งและนางสาวสองก็รับทำประกันภัยให้ดังนี้การกระทำของนางสาวสองถือว่าผิดจรรยาบรรณต่อเพื่อนร่วมอาชีพหรือไม่ *
1 point
12.นายหน้าประกันภัยวินาศภัยต้องประกอบธุรกิจด้วยมีความซื่อสัตย์สุจริตและไม่สนับสนุนการกระทำ อันเป็นความผิดตามกฎหมาย ผิดศีลธรรมและผิดจรรยาบรรณใดๆ ท่านคิดว่าความหมายในข้อใด เป็นความหมายที่ถูกต้อง *
1 point
13.นายหน้าประกันวินาศภัยจะต้องมีจรรยาบรรณในการชักชวนให้บุคคลทำสัญญาประกันภัยกับบริษัท ประกันวินาศภัย ข้อต่อไปนี้ข้อใดนายหน้าประกันวินาศภัยควรปฏิบัติมากที่สุด *
1 point
14.ปัญหาที่นายหน้าประกันวินาศภัยไม่มาเก็บเบี้ยประกันภัย และให้บริการแก่ผู้เอาประกันภัย โดยที่ผู้เอาประกันภัยไม่ทราบถึงผลเสียนั้น ท่านมีความเห็นว่า *
1 point
15.ทำไมนายหน้าประกันวินาศภัยจึงต้องศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ *
1 point
16.นายสี่เป็นนายหน้าประกันวินาศภัยที่มีความรู้ด้านการประกันภัยรถยนต์เป็นอย่างมาก วันหนึ่งลูกค้า ของนายสี่ต้องการทำประกันเรือยอชท์ที่เพิ่งซื้อมาใหม่ จึงมาปรึกษานายสี่นายสี่ไม่มีความรู้เรื่อง การทำประกันภัยเรือยอชท์เท่าที่ควร ควรทำอย่างไร *
1 point
17.นายห้าเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยที่ส่งงานให้บริษัทประกันวินาศภัยที่ตนเป็นนายหน้าประกัน วินาศภัยมีปัญหาขาดสภาพคล่องเป็นการชั่วคราว และสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริม การประกอบธุรกิจ ประกันภัยกำลังเร่งรัดให้ปรับปรุงแก้ไขในฐานะการเงิน นายห้าทราบว่านายหก เพื่อนของตนกำลังจะทำประกันวินาศภัยกับบริษัทประกันวินาศภัยนี้จึงรีบแจ้งให้ทราบ การกระทำ ของนายห้าผิดจรรยาบรรณนายหน้าประกันวินาศภัยหรือไม่ *
1 point
18.นายเจ็ดเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยส่งงานให้บริษัทประกันภัยแห่งหนึ่ง ได้ชักชวนให้นายแปดซึ่ง เป็นเพื่อนทำประกันสุขภาพ ต่อมานายแปดป่วยเป็นวัณโรคติดต่อ ก็ได้นำเรื่องที่นายแปดป่วยไป เปิดเผยต่อบุคคลภายนอก การกระทำของนายเจ็ดผิดจรรยาบรรณนายหน้าประกันวินาศภัยหรือไม่ *
1 point
19.การกำหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงานของนายหน้าประกันวินาศภัย มีปัจจัยสำคัญอย่างไร *
1 point
20.การที่นายหน้าประกันภัยมีความผูกพันกับองค์กร และเผยแพร่ความดี ภาพลักษณ์ขององค์กรแก่ สาธารณชนแสดงว่านายหน้าประกันวินาศภัย *
1 point
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service