#metooakademia
Nok er nok!

Vi har sett oppropene mot seksuell trakassering i kulturbransjen. Inspirert av #Akademiuppropet i Sverige lanserer vi nå et opprop mot seksuell trakassering i akademia i Norge.

Erfaringene er mange og har ulik karakter: Fra en upassende kommentar og en klaps på rompa, til seksuelle overgrep og psykisk vold. Felles er at det er en person man har tillit til eller er avhengig av som begår disse handlingene. Det er personer i lederroller i akademia - veiledere, undervisere, seniorkolleger. Det er særlig kvinner i akademia som har erfart å bli utsatt for uønsket seksuell adferd og trakassering. De forteller at de føler seg ydmyket, tråkket på, maktesløse.

Problemet er ikke bare personlig men strukturelt. Akademia er preget av sterke, hierarkiske strukturer, høy grad av midlertidighet, og sterk konkurranse. Akademia er fremdeles sterkt kjønnsdelt: kvinner er underrepresentert i toppstillinger ved norske universitet. Slike strukturelle forhold kan gjøre maktmisbruk, inkludert seksuell trakassering, lettere å utføre og skjule.

Effekten av de strukturelle forholdene forsterkes av utydelige, mangelfulle, i verste fall manglende rutiner for å melde fra om og sanksjonere, uønsket seksuell atferd og trakassering. Kvinner forteller at de ikke vet hvordan de skal gå frem for å melde fra; at de ikke tør å melde fra, av redsel for å sette studiene eller karrieren på spill; at de ikke blir tatt på alvor når de melder fra.

Seksuell trakassering er en torn i siden på akademia, og skal ikke tolereres. Maktstrukturer endres ikke over natten, men akademia bør gå frem som et godt eksempel her, og starte endringsprosesser nå.

Vi krever at ledelsen ved norske universitet iverksetter følgende tiltak:

• Iverksett holdningsendrende kampanjer for å hindre uønsket seksuell atferd og trakassering.
• Kartlegg og kvalitetssikre rutiner for identifisering og håndtering av uønsket seksuell atferd og trakassering: Er de gode nok?
• Sørg for at organisasjonens rutiner for å identifisere og håndtere seksuell trakassering er kjent blant ledere, ansatte og studenter.
• Etabler lett tilgjengelige, effektive og ikke minst nøytrale kanaler for å melde fra om uønsket seksuell atferd og trakassering.
• Sett i gang endringsprosesser knyttet til strukturelle forhold som bidrar til å opprettholde asymmetriske maktrelasjoner i akademia.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Enough is enough!

We have witnessed protests against sexual harassment in the cultural industry. Inspired by the initiative #akademiuppropet in Sweden we are launching a protest against sexual harassment in academia in Norway.

Experiences of unwanted sexual behavior and harassment are many and of various character: From an inappropriate remark or joke, a pat on the butt, to sexual assault and psychological violence. What such experiences often have in common is a violation of trust and an abuse of power from a person whom one might look up to or depend on -a teacher, supervisor, or senior colleague.

The problem is not primarily personal but structural. Academia is full of strong hierarchical structures, quick student turnovers and temporary positions, and it is highly competitive. Academia is also strongly gender-divided: women are underrepresented in permanent and top positions in Norwegian universities. Such structural inequalities can facilitate and mask repeated abuses of power, including sexual harassment. To top this, procedures for identifying and sanctioning sexual harassment are often unclear and incomplete, if not absent. This foists on those victimized the risk of not being taken seriously, of being targeted further, or of compromising their career.

Sexual harassment is a thorn in the side of academia, and should not be tolerated. Structures of abuse will not change overnight, but academia should be a beacon for the way forward here.

We thus demand that the management at Norwegian Universities implement the following measures:
• Educate staff and implement attitude-changing campaigns to prevent unwanted sexual behavior and harassment.
• Map and quality-assure procedures for identifying and handling unwanted sexual behavior and harassment. Create continuous controls: Are these good enough?
• Ensure that the organization's procedures for dealing with sexual harassment are accessible and known among students, managers, and employees at all levels.
• Establish easily accessible, effective and, not least, neutral channels to report unwanted sexual behavior and harassment.
• Initiate change related to the structural conditions that help maintain and mask power abuses in academia.
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy