แบบสอบถามสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการงานประกันคุณภาพ คณะมนุษยศาสตร์และสังศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
คำชี้แจง : แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการส่วนงานประกันคุณภาพ ผลการประเมินและข้อเสนอแนะ ที่ได้จากแบบสอบถามนี้จะถูกนำไปประมวลผลในภาพรวม และนำผลไปใช้ในการปรับปรุงให้บริการของส่วนงานประกันคุณภาพให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป จึงขอความร่วมมือจากทุกท่านที่ใช้บริการของส่วนงานประกันคุณภาพ ให้ความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามดังกล่าวนี้ จะขอบคุณยิ่ง
นางสาวบุษรอ นิโลง ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1. เพศ *
2. วุฒิการศึกษา *
3. ประเภทผู้รับบริการ *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. Report Abuse