แบบสอบถามความต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิทยาการการจัดการเรียนรู้
แบบสอบถามนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานประกอบการดำเนินการพัฒนาหลักสูตร ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอขอบคุณที่ท่านได้สละเวลาตอบแบบสอบถามนี้
Email address *
1. เพศ
2.อายุ
Your answer
3.สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี (วุฒิการศึกษา)
4. สาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา
Your answer
5. ตำแหน่งปัจจุบัน
6. สถานะในตำแหน่งปัจจุบัน
Your answer
7. สถานที่ทำงานปัจจุบัน
8. ชื่อสถานที่ทำงานปัจจุบัน และที่อยู่
Your answer
9. อายุราชการ/ ประสบการณ์การทำงาน (ปี)
Your answer
10. ท่านมีความสนใจ หรือความต้องการที่จะศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ในสาขาวิทยาการการจัดการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ หรือไม่
11. หากท่านมีความสนใจ หรือความต้องการที่จะศึกษาต่อในหลักสูตรดังกล่าวข้างต้น ท่านมีความสนใจที่จะศึกษาในสาขาวิชาใดบ้างต่อไปนี้ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
12. สาขาวิชาที่ต้องการศึกษาต่อ หากไม่มีในข้อข้างต้น
Your answer
13. หากท่านมีความสนใจที่จะศึกษาต่อ ท่านต้องการศึกษาต่อในรูปแบบใด
14. ท่านมีความประสงค์ให้มหาวิทยาลัยสนับสนุนท่านในด้านใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
15. ข้อเสนอแนะอื่นๆ หรือคำถาม
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This form was created inside of Chiang Mai Rajabhat University. Report Abuse - Terms of Service