แบบสอบถามความต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิทยาการการจัดการเรียนรู้
แบบสอบถามนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานประกอบการดำเนินการพัฒนาหลักสูตร ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอขอบคุณที่ท่านได้สละเวลาตอบแบบสอบถามนี้
Email *
1. เพศ
Clear selection
2.อายุ
3.สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี (วุฒิการศึกษา)
Clear selection
4. สาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา
5. ตำแหน่งปัจจุบัน
Clear selection
6. สถานะในตำแหน่งปัจจุบัน
7. สถานที่ทำงานปัจจุบัน
Clear selection
8. ชื่อสถานที่ทำงานปัจจุบัน และที่อยู่
9. อายุราชการ/ ประสบการณ์การทำงาน (ปี)
10. ท่านมีความสนใจ หรือความต้องการที่จะศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ในสาขาวิทยาการการจัดการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ หรือไม่
Clear selection
11. หากท่านมีความสนใจ หรือความต้องการที่จะศึกษาต่อในหลักสูตรดังกล่าวข้างต้น ท่านมีความสนใจที่จะศึกษาในสาขาวิชาใดบ้างต่อไปนี้ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
Clear selection
12. สาขาวิชาที่ต้องการศึกษาต่อ หากไม่มีในข้อข้างต้น
13. หากท่านมีความสนใจที่จะศึกษาต่อ ท่านต้องการศึกษาต่อในรูปแบบใด
Clear selection
14. ท่านมีความประสงค์ให้มหาวิทยาลัยสนับสนุนท่านในด้านใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
Clear selection
15. ข้อเสนอแนะอื่นๆ หรือคำถาม
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This form was created inside of Chiang Mai Rajabhat University. Report Abuse