Limit miejsc wyczerpany! Zainteresowane osoby wzięciem udziału w rajdzie zapraszamy do Biura Zawodów w dniu 27.06.2020r. (Rynek Wielki) w godz. 9:30 – 10:00 (w przypadku zwolnienia miejsca, będzie możliwość wzięcia udziału w rajdzie).
Regulamin Rajdu

Cel imprezy

1. Popularyzacja turystyki rowerowej jako formy rekreacji i aktywnego wypoczynku.
2. Promocja walorów turystyczno – krajoznawczych Miasta Zamość.
3. Upowszechnianie wiedzy o szlakach i ścieżkach rowerowych.
4. Stworzenie uczestnikom warunków do czynnego wypoczynku i rekreacji.
5. Integracja środowisk społecznych.
6. Propagowanie postaw pro ekologicznych.

Termin Rajdu

27 czerwiec 2020 r.
Weryfikacja uczestników w biurze zawodów – godz. 8:00 – 10:00 – Rynek Wielki w
Zamościu
Start o godz. 10.00 – Rynek Wielki w Zamościu
Zakończenie ok. godz. 14.00 – Boiska za Rotundą w Zamościu ul. Męczenników Rotundy

Organizator

Wojewódzkie Zrzeszenie LZS w Lublinie
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zamościu
Wydział Kultury i Sportu UM Zamość
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska UM Zamość

Warunki uczestnictwa

1. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania Regulamin Rajdu oraz obowiązkowo
podporządkowuje się decyzjom Organizatora Rajdu.
2. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania Kodeksu Drogowego.
3. Posiadanie przez uczestników rajdu niezbędnej wiedzy i umiejętności poruszania się po
drogach.
4. Osoby niepełnoletnie do 12-tego roku życia mogą brać udział w Rajdzie tylko pod opieką
osoby dorosłej, dzieci /młodzież od 13-tego do 18-tego roku życia za potwierdzoną pisemną
zgodą opiekunów prawnych.
5. Posiadanie sprawnego technicznie roweru.
6. Uczestnicy Rajdu ubezpieczają się we własnym zakresie.
7. Uczestnicy Rajdu startują na własną odpowiedzialność.
8. Wskazane jest posiadanie kasków ochronnych (możliwość wypożyczenia kasków ochronnych
w siedzibie Zamojskiego Centrum Informacji Turystycznej i Historycznej w Zamościu, tel. 84
639 22 92).
9. Wskazane jest, aby każdy z uczestników dokonał podstawowego przeglądu roweru.
10. Nieprzestrzeganie regulaminu rajdu oraz samowolna zmiana trasy rajdu powodują
wykluczeniu z Rajdu.
11. Udział w Rajdzie jest bezpłatny.

Sprawy organizacyjne Rajdu

1. Jadąc należy zachować odległość między rowerami 3-5 m, a przy zjazdach 15-30 m.
2. W trakcie jazdy należy dostosować prędkość do swoich umiejętności oraz sytuacji na drodze,
a przy zjazdach przestrzegać zakazu wyprzedzania.
3. Przejścia dla pieszych pokonujemy pieszo przeprowadzając rower.
4. Podczas jazdy nie należy wypuszczać kierownicy z rąk i zdejmować stóp z pedałów.
5. Należy jechać równo i spokojnie w szyku, z poszanowaniem pierwszeństwa pieszych
turystów.
6. Podczas postoju nie należy tarasować drogi. Każde zatrzymanie powinno odbyć się poza
jezdnią, na parkingu, łące lub polanie.
7. W czasie postoju nie należy oddalać się od grupy.
8. Organizator zapewnia opiekę medyczną.
9. Organizator nie bierze na siebie odpowiedzialności za rzeczy zagubione, szkody osobowe,
rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zakończeniu Rajdu.
10. Organizator nie bierze żadnej odpowiedzialności za ewentualne kolizje lub wypadki
spowodowane przez uczestników rajdu.
11. Organizator Rajdu nie ponosi odpowiedzialności prawnej i cywilnej, w zakresie
poniesionych szkód na zdrowiu i mieniu, biorących udział w Rajdzie uczestników.
12. Rajd ma charakter imprezy rekreacyjnej. Nie ma w nim rywalizacji sportowej.

Na trasie zabrania się

1. Spożywania alkoholu i innych środków odurzających.
2. Zaśmiecenia trasy Rajdu oraz miejsc przyległych.
3. Niszczenia przyrody.
4. Indywidualnej jazdy rowerem bez opiekuna.
5. Używania szklanych pojemników, butelek, itp.
6. Głośnego zachowywania się.
7. Zbaczania z trasy Rajdu bez zgody organizatora.

Trasa rajdu

Patrz: Mapka sytuacyjna. Długość – ok. 15 km
Start: Rynek Wielki w Zamościu
TRASA: START - Rynek Wielki – Grodzka- Akademicka- Królowej Jadwigi- Bulwar
Żółkwi- Dzieci Zamojszczyzny- Okrzei- Ścieżka rowerowa przy Łabuńce- Aleje 1 Maja-Lubelska- Legionów- Aleje Jana Pawła II- Lwowska- Młyńska- Nadrzeczna-Noskowskiego- Bulwar Schwabisch Hall- Męczenników Rotundy- Boiska za Rotundą –
META
Meta: Boiska za Rotundą , ul. Męczenników Rotundy
12:00 – rozpoczęcie imprez towarzyszących wydarzeniu
14:00 - zakończenie rajdu

Obowiązek informacyjny

Realizując art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenie Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych z
dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego dalej Rozporządzeniem) informuję:
1. Administratorem Danych Osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zamościu, ul.
Królowej Jadwigi 8, 22-400 Zamość (zwany dalej OSiR Zamość) tel .84 677 54 66, e-mail:
sekretariat@osir.zamosc.pl
2. Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować
pod nr telefonu 84 677 54 66 lub adresem poczty elektronicznej: iod@osir.zamosc.pl.
3. Państwa dane osobowe lub dane Państwa dziecka ( dalej Państwa dane) będą przetwarzane w celu uczestnictwa w rajdzie rowerowym „Rodzina, Rower, Radość 2020” zwanym dalej Rajdem.
4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych, pozyskanych przez OSiR Zamość jest
zgoda osoby lub opiekuna prawnego, której dane dotyczą (art 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia).
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez rok od zakończenia Rajdu, zdjęcia będą
przetwarzane przez okres określony przepisami.
6. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do uczestnictwa w
Rajdzie.
7. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na
podstawie przepisów prawa. Wizerunek będzie udostępniony na stronie OSiR oraz w mediach.
8. OSiR Zamość nie przetwarza danych osobowych w sposób zautomatyzowany i nie dokonuje
ich profilowania.
9. W związku z przetwarzaniem danych przez Administratora Danych Osobowych przysługuje
Pani/Panu prawo dostępu do treści danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich
przetwarzania, przenoszenia, oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
niezgodnie z celem, dla którego zostały zebrane. W przypadku, w którym przetwarzanie
Pani/Pana danych odbywa się na podstawie zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia
zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie
danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia przysługuje Pani/Panu w każdym czasie
prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacje dodatkowe

1. Organizator zastrzega sobie możliwość częściowej zmiany trasy rajdu ze względu na
warunki pogodowe, mające wpływ na przejezdność szlaków.
2. Przed Rajdem w godzinach 8.00-10.00 przeprowadzona zostanie weryfikacja uczestników.
zgłoszenia drogą elektroniczną www.osir.zamosc.pl do 25 czerwca 2020 r.
3. Karty osób zarejestrowanych wezmą udział w losowaniu nagród przewidzianych przez
organizatorów.
4. Maksymalna liczba uczestników jest ograniczona i wynosi 100 osób.
5. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w w/w regulaminie.
6. W sprawach spornych, nie objętych regulaminem decydować będzie Organizator Rajdu.
7. Udział w Rajdzie jest równoznaczny z zapoznaniem i akceptacją niniejszego Regulaminu.
PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA - mające na celu minimalizowanie ewentualnego zagrożenia związanego z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19

Organizator przewiduje dodatkowe zasady bezpieczeństwa:

1. Weryfikacja uczestników w biurze zawodów godz. 8:00 – 10:00 – Rynek Wielki w Zamościu.
2. Planowana liczba uczestników – 100 osób.
3. Dla zachowania bezpieczeństwa zawodników ogólne zgłoszenie uczestnictwa nastąpi przez zgłoszenie internetowe.
4. Biuro zawodów rozmieszczone w namiotach, ustawionych w wymaganych odstępach.
5. Przy każdym namiocie zostanie wydzielony punkt do dezynfekcji rąk.
6. Każdy z uczestników otrzyma indywidualny długopis do podpisania kart uczestnictwa.
7. Zawodnicy podczas weryfikacji zobowiązani do przestrzegania ogólnych zasad bezpieczeństwa aby przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 oraz zachowanie wymaganej odległości pomiędzy zawodnikami.
8. Podczas przejazdu trasy rajdu rowerowego zaleca się zachowanie odległości między rowerami 3-5m a przy zjazdach 15-30m.
9. Zabezpieczenie punktu dezynfekcji rąk na mecie rajdu.
10. Prowadzenie konkurencji sportowych z zachowaniem wymaganych odległości między uczestnikami oraz punktami animacyjnymi.
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy