Robotika a MSP: Prieskum pre manažérov MSP
Robots & SME je projekt spolufinancovaný z programu Erasmus +, ktorý sa bude realizovať od roku 2019 do roku 2021. Konzorcium zahŕňa partnerov z Bulharska, Írska, Portugalska, Slovenska a Spojeného kráľovstva.

Cieľom projektu je vyvinúť sériu nástrojov odbornej prípravy a podpory pre manažérov malých a stredných podnikov (ďalej „MSP”), ktoré im umožnia posúdiť hodnotu robotov pre rozvoj a udržateľnosť ich podnikania a potom tieto nástroje efektívne predstaviť.

Cieľom tohto dotazníku, určeného manažérom MSP, je analyzovať a uviesť do kontextu zavádzanie robotov a umelej inteligencie v ich podnikaní, zhodnotiť súčasný stav a získať ich názor v tomto ohľade. Preto prosím odpovedzte na základe Vašich vlastných skúseností alebo špecifických znalostí týkajúcich sa tém, ktoré sú predmetom otázok.

Údaje zozbierané prostredníctvom tohto dotazníka sa spracujú iba na kognitívne, vedecké a diseminačné účely výsledkov projektu.

Dotazník prosím vyplňte do 29. februára 2020.

V prípade akýchkoľvek otázok prosím neváhajte kontaktovať polacek@sbagency.sk.
Tento projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskej Komisie. Podpora Európskej komisie na výrobu tejto publikácie nepredstavuje súhlas s obsahom, ktorý odráža len názory autorov, a Komisia nemôže byť zodpovedná za prípadné použitie informácií, ktoré sú v nej obsiahnuté.
1. Krajina pôvodu: *
Your answer
2. Pohlavie
3. Vek *
4. Veľkosť podniku (počet zamestnancov): *
5. Oblasť podnikania: *
6. Zavedenie robotov a umelej inteligencie (ďalej „AI”) ovplyvní „ľudskú“ pracovnú silu vo Vašej spoločnosti. *
7. Zavedenie robotov a AI bude mať významný vplyv na efektivitu Vašej spoločnosti. *
8. Väčšina manažérov MSP si nie je úplne vedomá potenciálneho vplyvu robotov a AI na ich pracovnú silu. *
9. Zamestnanci Vašej organizácie majú vedomosti a poznatky, ktoré potrebujú, aby pomohli implementovať inovatívne technológie na pracovisku. *
10. Vaša spoločnosť má zavedené stratégie na riešenie konfliktov na pracovisku medzi „ľuďmi“ a „robotmi“. *
11. Bolo by užitočné, keby Vám mohla byť poskytnutá online mentorská služba, ktorá Vám pomôže pochopiť problémy týkajúce sa robotiky a AI (ako aj spôsob, akým by mohli ovplyvniť Vaše podnikanie), vrátane sprievodcu osvedčenými postupmi so skutočnými príkladmi od iných spoločností. *
12. Pri rozhodovaní o implementácii technológie sa musia brať do úvahy faktory vplyvu na človeka, pretože zvýšenie efektívnosti, ktoré poskytujú roboty a umelá inteligencia, sa nedá porovnávať so skúsenosťami a zručnosťami zamestnancov a inými „ľudskými” faktormi. *
13. Robotizácia a AI ovplyvnia Vaše podnikanie v nasledujúcich 5 rokoch. *
14. Robotizácia a AI sú budúcou hrozbou pre Vaše podnikanie. *
15. Vaše podnikanie je vhodné na zavádzanie robotov / AI, ktoré nahradia ľudí v určitých procesoch. *
16. Zavedenie robotov / AI by mohlo Vašej spoločnosti poskytnúť konkurenčnú výhodu oproti iným spoločnostiam v tomto odvetví. *
17. Súvisiace dôsledky pre pracovné sily spôsobujú problémy so zavádzaním robotov / AI. *
18. Tento prieskum si zaslúžil Váš čas a pozornosť. *
19. Existujú príležitosti, ktoré ponúkajú nové technológie na rozvoj vášho obchodného modelu a na zlepšenie vzťahov so svojimi zamestnancami? Ak áno, prosím uveďte ktoré. *
Your answer
20. Začala už Vaša spoločnosť implementovať kroky smerom k digitalizácii, robotizácii a / alebo AI? Ak áno, môžete ich stručne opísať? *
Your answer
21. Aké sú tri najväčšie prekážky, ktorým by mohla implementácia robotov a AI vo Vašom podnikaní čeliť (napr. nedostatočná informovanosť o príležitostiach, nedostatok finančných prostriedkov na takúto implementáciu, nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily atď.)? *
Your answer
22. Aké sú Vaše myšlienky týkajúce sa školenia / mentoringu o robotizácii / AI vo Vašej spoločnosti? Bude to prospešné pre budúci obchodný rozvoj Vašej spoločnosti? Je nedostatok robotizácie / implementácie AI spôsobený medzerami vo vzdelávaní študentov / pracovníkov v týchto oblastiach? *
Your answer
23. Sú vo Vašej krajine existujúce politiky a dostupná vládna podpora robotizácie MSP? Sú podľa Vás dostatočné? Usilujú sa tvorcovia politík vo vašej krajine stimulovať ich implementáciu v MSP? *
Your answer
24. Poznáte politiku EÚ týkajúcu sa implementácie robotov / AI v MSP? Myslíte si, že by sa tieto politiky mohli zlepšiť a lepšie formulovať pre MSP? Opíšte opatrenia, ktoré by podľa vás mali byť prijaté. *
Your answer
25. Želáte si byť informovaný o ďalších krokoch v rámci projektu? *
26. Ak ste odpovedali áno, prosím uveďte nižšie Vašu e-mailovú adresu: *
Your answer
Dátum *
MM
/
DD
/
YYYY
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy