แบบสำรวจความต้องการและความพร้อมในการเปิดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม
กลุ่มผู้ตอบแบบสำรวจ คือ กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านวิศวกรรมในทุกระดับของภาครัฐ ภาคเอกชน กรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัย องค์กร/หน่วยงานระหว่างประเทศ นักบริหาร องค์กรอิสระ ตั้งแต่ผู้วางนโยบายด้านงานวิศวกรรม ผู้ที่ปฏิบัติตามนโยบาย และผู้ที่ต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม
1.ข้อมูลทั่วไป
1.1 เพศ
1.2 ระดับการศึกษาสูงสุดและสาขาที่จบ
Your answer
1.3 หน่วยงานที่ปฏิบัติ
1.4 กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับงานทางวิศวกรรม
2.ท่านมีความเห็นต่องานด้านวิศวกรรมที่ต้องการความรู้และทักษะด้านการจัดการอย่างไร
Your answer
3.ท่านมีความเห็นต่อการจัดการศึกษาสาขา “การจัดการงานวิศวกรรม” ในระดับปริญญาโทอย่างไร
4.ในการจัดการศึกษาสาขาวิชา “การจัดการงานวิศวกรรม”ในระดับปริญญาโท คุณสมบัติของผู้สมัครควรมีการกำหนดอย่างไร
5. การจัดการสาขา “การจัดการงานวิศวกรรม” ควรคำนึงถึงสิ่งใดเป็นสำคัญ (สามารถเลือกได้หลายข้อ)
6. ท่านเห็นด้วยกับการจัดการศึกษาสาขาวิชา “การจัดการงานวิศวกรรม” ในประเด็นต่อไปนี้มากน้อยเพียงใด
น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด
ควรผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถในสาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม
ควรผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรมต่องานด้านการจัดการงานวิศวกรรม
ควรผลิตบัณฑิตให้มีความรู้เฉพาะด้านงานการจัดการงานวิศวกรรม
ควรผลิตบัณฑิตให้สามารถแก้ปัญหาในเรื่องการจัดการและบริหารงานวิศวกรรม
ควรจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ
ควรมีการฝึกประสบการณ์หรือมีการศึกษาดูงานในสถานประกอบการ
7. สิ่งที่ท่านเห็นว่าควรมีในการจัดการศึกษา สาขาวิชา “การจัดการงานวิศวกรรม” ในระดับปริญญาโท
Your answer
7.1 ด้านเนื้อหาหรือรายวิชาที่ควรจัดการศึกษา
Your answer
7.2 ด้านสถานที่ ที่ควรมี
Your answer
7.3 ด้านบุคลากร
Your answer
7.4 อื่นๆ
Your answer
8. ข้อเสนอแนะต่อการจัดการศึกษา สาขาวิชา “การจัดการงานวิศวกรรม” ในระดับปริญญาโท
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms