แบบประเมินความพึงพอใจ / การนำไปใช้ประโยชน์ของผู้เข้ารับการอบรม

ชื่อโครงการ "โครงการคนไทยสุขภาพดี ปลอดภัย ห่างไกลโรคอ้วน"
  This is a required question
  This is a required question

  ส่วนที่ 1 สถานภาพทั่วไป

  คำชี้แจง โปรดคลิกเลือกคำตอบ
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจ / ความรู้ความเข้าใจ / การนำไปใช้ ต่อการเข้าร่วมโครงการ

  คำชี้แจง โปรดคลิกเลือกคำตอบลงในช่องที่ตรงกับความพึงพอใจ / ความรู้เความเข้าใจ/การนำไปใช้เพียงระดับเดียว
  1.1 เรื่อง โรคอ้วน โดย รศ.นพ.วีรวัฒน์ มหัทธนตระกูล
  1.2 เรื่อง เรียนรู้การออกกำลังกาย 3 หมู่ โดย คุณภคพงศ์ วิเศษสินธุ์
  1.3 เรื่อง ฝึกปฏิบัติออกกำลังกาย โดย คุณภคพงศ์ วิเศษสินธุ์ และคณะ
  1.4 เรื่อง กินอย่างไรให้สุขภาพดี ไม่อ้วน ไม่มีโรค โดย คุณพศิษฐ์ คณาศิริชัยนนท์
  1.5 เรื่อง ข้อเสนอแนะในการปรับเปลี่ยนเมนูอาหารโดยโรงอาหารและไขข้อข้องใจเรื่องอาหารการกิน โดย คุณพศิษฐ์ คณาศิริชัยนนท์
  Please enter one response per row
  2.1 มีประโยชน์
  Please enter one response per row
  3.1 สถานที่สะอาดและมีความเหมาะสม
  3.2 ความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
  3.3 ระยะเวลาในการอบรม มีความเหมาะสม
  3.4 อาหารว่าง มีความเหมาะสม
  Please enter one response per row
  4.1 ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ก่อนการอบรม
  4.2 ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้หลังการอบรม
  4.3 สามารถบอกประโยชน์ได้
  Please enter one response per row
  1. สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัิตงานได้
  5.2 สามารถนำความรู้ไปเผยแพร่ / ถ่ายทอดได้
  5.3 สามารถให้คำปรึกษาแก่เพื่อนร่วมงานได้
  5.4 มีความมั่นใจและสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ได้
  Please enter one response per row

  ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่นๆ

  This is a required question