Výskum časových preferencií
Ďakujeme Vám, že ste sa rozhodli zúčastniť psychologického výskumu, zameraného na vnímanie časových preferencií v súvislosti s emocionálnym prežívaním. Výskum realizujú psychológovia Mgr. Marián Zimmermann z Centra špeciálneho pedagogického poradenstva Košice, Mgr. Michal Božík a Bc. Petronela Sušienková z Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie. Výskum bol schválený etickou komisiou Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie.

Samotné vyplnenie dotazníka bude trvať cca. 5 minút, pričom v rámci výskumu vás mailom poprosíme o pár týždňov/mesiacov o opätovné vyplnenie menšej časti otázok znovu (to vám zaberie cca. 3 minúty). Vami zadaná emailová adresa bude slúžiť výlučne na účely zaslania druhej časti výskumu. Výskum je anonymný, preto pri spracovaní dát bude Vaša emailová adresa odčlenená od Vašich dát a následne nebude možné Vaše odpovede spárovať s Vami uvedenou emailovou adresou. V nasledujúcej časti budete požiadaní, aby ste zodpovedali sériu otázok, resp. vyjadrili mieru súhlasu so sériou tvrdení. Pre tento výskum je kľúčové, aby ste zodpovedali otázky teraz a aj v druhom kole, nakoľko samotný výskum bude porovnávať pozorované javy v rôznych časových odstupoch. Za účasť vo výskume a váš čas vám vopred ďakujeme.

Poučenie
· Dáta budú využité len na výskumné účely.
· S týmito údajmi sa bude zaobchádzať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon č. 18/2018 Z. z.") a v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (GDPR).
· Dáta budú uchovávané a postúpené iba bez identifikačných údajov (tj. ako anonymné dáta), a to aj v prípade ich analýzy, ale aj publikácií.
· K dátam budú mať prístup len oprávnené osoby z riešiteľského výskumného tímu.

Vyhlásenie:
Potvrdzujem, že
1. Mám 18 rokov alebo viac;
2. som sa zoznámil/-a s informáciami o cieľoch a priebehu vyššie popísaného výskumu;
3. dobrovoľne súhlasím s účasťou v tomto výskume;
4. rozumiem tomu, že sa môžem kedykoľvek rozhodnúť vo svojej účasti na výskume nepokračovať;
5. som uzrozumený/-á s tým, že akékoľvek použitie a zverejnenie dát a výstupov vyplývajúcich z výskumu nezakladá môj nárok na akúkoľvek odmenu či náhradu, tzn. že všetky oprávnenia na použitie a zverejnenie dát a výstupov vyplývajúcich z výskumu poskytujem bezodplatne;
6. súhlasím so zverejnením anonymizovaných dát a výstupov vyplývajúcich z výskumu a s ich ďalším využitím pre výskumné a publikačné účely;
7. súhlasím so spracovaním a uchovaním osobných a citlivých údajov v rozsahu v tomto informovanom súhlase uvedených a to na účely kontaktovania z dôvodu zberu dát v druhej časti výskumu a pre účely evidencie a archivácie;
8. som oboznámený/-a so svojimi právami týkajúcimi sa prístupu k informáciám a ich ochrane podľa Zákona č. 18/2018 Z. z., teda že môžem požiadať horeuvedený výskumný tím o informáciu o spracovaní mojich osobných a citlivých údajov a som oprávnený/-a ju dostať a že môžem požiadať horeuvedený výskumný tím o opravu nepresných osobných údajov, doplnenie osobných údajov, ich blokáciu a likvidáciu. Kontaktnou osobou pre tento výskum je Mgr. Michal Božík a kontaktovať ho je možné mailom na adresu michal.bozik@vudpap.sk
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
*
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy