แบบประเมินงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2564 วันที่ 22 มิถุนายน 2564
(Graduate Students Orientation Assessment 2019, June 22, 2021, via Zoom
Sign in to Google to save your progress. Learn more
1.    เพศ (Gender) *
2. อายุ (Age) *
3. สถานะ (Participant Type) *
4. รายได้ (Salary)
5. ตำแหน่งงาน (Position)
6. สถานที่ทำงาน (Workplace)
6. สาขาวิชาที่ท่านสม้คร (Program)
Clear selection
10. ประเด็นการประเมินเกี่ยวกับความเหมาะสมของกิจกรรม (โปรดใส่เครื่องหมาย (√) ลงในช่องที่ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด)Please mark (√) at the satisfaction level from 1-5
ประเด็นการประเมินEvaluation *
ดีมาก Excellent (5)
ดี Good (4)
ปานกลาง Fair (3)
พอใช้ Acceptable (2)
ควรปรับปรุง Poor (1)
เข้าใจในหลักสูตร ขั้นตอน แนวทางการเรียนการสอน และระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา (Understanding the procedures of the course of instruction)
เอกสารประกอบการปฐมนิเทศ (Orientation Documents)
ความเหมาะสมด้านโสตทัศนูปกรณ์ (Audiovisual)
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษา คณาจารย์และเจ้าหน้าที่(Relationship between students, teachers and staff)
ความพึงพอใจโดยภาพรวม (Satisfaction)
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม Suggestions
ขอขอบคุณสำหรับการตอบแบบสอบถาม งานบัณฑิตศึกษา (Thank you for completing our survey. Graduate Section)
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Khon Kaen University. Report Abuse