แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อรายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดน่าน ปี๒๕๖๒
ไม่มีชื่อ
1.ประเภทของหน่วยงานที่ตอบ
2.ระดับความคิดเห็นที่มีต่อรายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัด
มาก
ปานกลาง
น้อย
2.1 ประโยชน์ที่ได้รับ
2.2 เนื้อหาสาระ
2.3 ความพึงพอใจ
3.ท่านเคยนำข้อมูลจากรายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดไปใช้ประโยชน์หรือไม่
4.ท่านนำข้อมูลจากรายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดไปใช้ประโยชย์ในทางใด
Your answer
5.เนื้อหาสาระส่วนใดที่ท่านนำไปใช้ประโยชน์
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
6.เนื้อหาสถานการณ์แรงงานจังหวัดที่ท่านสนใจ
(เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย เช่น สนใจมากที่สุดตอบ อันดับ 1)
อันดับ 1
อันดับ 2
อันดับ 3
อันดับ 4
อันดับ 5
บทสรุปผู้บริหาร
สถานการณ์แรงงาน
สภาพเศรษฐกิจ
ดัชนีชี้วัดภาวะแรงงาน
ตารางข้อมูลภาคผนวก
7.ท่านคิดว่ารายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดควรปรับปรุงหรือไม่
8.ถ้าต้องปรับปรุง ควรปรับปรุงประเด็นใด
รูปแบบ
ระบุ
Your answer
เนื้อหาสาระ
ระบุ
Your answer
อื่น ๆ
ระบุ
Your answer
9.ท่านอยากให้มีเนื้อหาสาระใด เพิ่มเติม
ระบุ
Your answer
10.ข้อเสนอแนะอื่น ๆ
(ถ้ามี)
Your answer
หน่วยงาน
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy