ฟอร์ม-03 แบบประเมินตนเองของครูผู้สอนโรงเรียนปิยะบตร์ (ตามมาตรฐานที่ 7)

คำชี้แจง ให้ทำเครื่องหมาย ( / ) ลงในช่องระดับคุณภาพที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
ครูผู้สอน นาย มงคล บาลี
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question