Ηλεκτρονική Φόρμα Απολογισμού Εγκεκριμένου Περιβαλλοντικού Προγράμματος 2015-2016

Στα πλαίσια των καθηκόντων του Υπευθύνου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης είναι και ο απολογισμός της δράσης του Γραφείου Π.Ε. προς το Υ.Π.Ε.Θ.. Για τον σκοπό αυτό σχεδιάστηκε το παρακάτω ερωτηματολόγιο.

Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου αποτελεί ταυτόχρονα Δήλωση Ολοκλήρωσης του προγράμματος και είναι απαραίτητη για τη χορήγηση Βεβαίωσης Υλοποίησης του Προγράμματος.

Η υποβολή της Φόρμας Υλοποίησης πρέπει να γίνει μέχρι την Τρίτη 21 Ιουνίου 2016.

Οι Βεβαιώσεις θα παραλαμβάνονται από το Σχολείο στο οποίο υλοποιήθηκε το Πρόγραμμα από 1 έως 10 Σεπτεμβρίου 2016.

Τυπώστε το έγγραφο με τις απαντήσεις σε μορφή PDF και αποθηκεύστε το για δική σας χρήση, πριν κάνετε την Υποβολή ("Submit") .

Μην ξεχάσετε στο τέλος να πατήσετε "Submit", ώστε να καταχωρηθούν οι απαντήσεις σας.

Καλό καλοκαίρι!!!
Αλεξάνδρα Τσίγκου,
Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
ΔΠΕ Δυτικής Αττικής

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question