แบบสำรวจความพึงพอใจ การเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่-เนตรนารี ปีการศึกษา 2560
ระหว่างวันที่ 27-29 ธันวาคม 2560ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนวัดปากพระ อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
ตอนที่ 1 : สถานะภาพทั่วไป
ตอนที่ 1 : สถานะภาพทั่วไป
1.เพศ
1.เพศ
2.อายุ
2.อายุ
2.อายุ
3.การศึกษา
4.อาชีพ
ตอนที่ 2 : ความคิดเห็นต่อการจัดกิจกรรม/ โครงการ
รายการ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร/ ผู้กำกับ
สถานที่ในการจัดกิจกรรม
ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม
ห้องน้ำ ห้องส้วม
กิจกรรมฐานผจญภัย
กิจกรรมฐานเรียนรู้
กิจกรรมรอบกองไฟ
กิจกรรมประกอบอาหาร
การดูแลเอาใจใส่ของครูผู้กำกับ
พิธีเปิด-ปิดประชุมกอง
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service