Iedzīvotāju aptauja (15.02.2019.-15.04.2019.)
Cienījamie Ādažu novada iedzīvotāji! Ādažu novada dome laika posmā no 15.02.2019. līdz 15.04.2019. veic iedzīvotāju aptauju, lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli par Ādažu novada attīstību kopš 2016.gada un plānoto attīstību līdz 2022.gadam. Iedzīvotāju viedokļi tiks apkopoti un izmantoti Ādažu novada attīstības programmas (2016.-2022.) monitoringa pirmajam ziņojumam. Aicinām ikvienu iesaistīties esošās attīstības programmas īstenošanas novērtējumā un izteikt priekšlikumus turpmākajai attīstībai!
Aptaujas mērķis – noskaidrot Ādažu novada iedzīvotāju viedokli par situāciju novadā pēc esošās attīstības programmas pirmajiem 3 īstenošanas gadiem un vēlamajām izmaiņām līdz 2022.gadam. Anketās sniegtās atbildes būs konfidenciālas un tiks izmantotas apkopotā veidā. Anketa ir anonīma. Katram no jautājumiem jāatzīmē viena atbilde, izņemot gadījumus, kad tas ir norādīts citādāk. Tabulās viena atbilde jāsniedz par katru no apskatītajām jomām
Aptaujā var piedalīties gan aizpildot anketu elektroniski, gan drukātā veidā. Aptaujas anketas drukātā veidā ir pieejamas Ādažu novada domē un informatīvā izdevuma “Ādažu Vēstis” februāra numurā. Aizpildītās anketas varat ievietot speciāli tam paredzētajā aptaujas urnā, kura atrodas Ādažos: Gaujas ielā 33A (Ādažu novada domē, Klientu apkalpošanas centrā), Gaujas iela 27B (Bibliotēkā, lasītavā), Gaujas iela 13/15 (Sociālajā dienestā) un Gaujas iela 30 (Sporta centrā).
1. Kurā Ādažu novada ciemā Jūs dzīvojat? *
2. Jūsu dzimums? *
3. Jūsu vecums? *
4. Lūdzu, atzīmējiet, kur Jūs: *
Ādažu novadā
Rīgā
citur
nedaru to
strādājat algotu darbu
mācāties
esat iesaistījies kādā NVO, biedrībā u.tml.
iepērkaties
apmeklējat ģimenes ārstu, saņemat veselības aprūpes pakalpojumus
apmeklējat sporta pasākumus
apmeklējat kultūras, izklaides pasākumus, koncertus u.tml.
darbojaties kādā pašdarbības kolektīvā
pavadāt brīvo laiku
Jūsu bērns/-i apmeklē skolu vai pirmsskolas izglītības iestādi
5. Cik labi, Jūsuprāt, Jūs pazīstat Ādažu novada teritoriju? *
6. Kas, Jūsuprāt, ir unikāls Ādažu novadā?
(var minēt vairākus)
Your answer
7. Nosauciet, Jūsuprāt, nozīmīgākās vietas Ādažu novadā?
(var minēt vairākas)
Your answer
8. Kādas, Jūsuprāt, ir nozīmīgākās Ādažu novada priekšrocības? *
(iespējams norādīt vairākas)
Required
9. Kādi, Jūsuprāt, ir Ādažu novada lielākie trūkumi attīstības veicināšanai *
(iespējams norādīt vairākas atbildes)
Required
10. Kādi ir Jūsu ieteikumi, lai uzlabotu kopējo dzīvi, vides kvalitāti Ādažu novadā?
(var minēt vairākus)
Your answer
11. Kas, Jūsuprāt, jāizveido no jauna / kas trūkst Ādažu novadā?
(var minēt vairākus ieteikumus)
Your answer
12. Kas Jūs neapmierina Ādažu novadā? *
(iespējams norādīt vairākas atbildes)
Required
13. Lūdzu, novērtējiet, kāda ir kvalitāte šādās jomās Ādažu novadā! *
apmierina
drīzāk apmierina
drīzāk neapmierina
neapmierina
grūti pateikt/ NA
apbūves vide Ādažu novadā kopumā
apbūves vide Jūsu ciemā
mājokļi
dabas vide
gaiss
dzeramais ūdens
gājējiem domātu ielu infrastruktūra 
transportam domāto ielu/ ceļu infrastruktūra 
sabiedriskā transporta pakalpojumi
ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumi
namu apsaimniekošanas pakalpojumi
sabiedriskās kārtības nodrošināšana
sociālā palīdzība un sociālie pakalpojumi
veselības aprūpes pakalpojumi
kultūras, izklaides pasākumi
vispārējās izglītības pakalpojumi
pirmsskolas izglītības pakalpojumi
mūžizglītības pakalpojumi
14. Kādas, Jūsuprāt, bija izmaiņas šādās jomās Ādažu novadā pēdējo trīs gadu (2016.-2018.) laikā? *
situācija noteikti uzlabojās
situācija drīzāk uzlabojās
situācija drīzāk pasliktinājās
situācija noteikti pasliktinājās
grūti pateikt/ NA
novada attīstība kopumā
nodarbinātība
vides kvalitāte
gājējiem domātā ielu infrastruktūra
ceļu/ ielu infrastruktūra
sabiedriskais transports
centralizētā ūdensapgāde un kanalizācija
citi komunālie pakalpojumi
sabiedriskā kārtība un drošība
sociālie pakalpojumi un sociālā palīdzība
veselības aprūpe
kultūra, aktīvā atpūta
vispārējā izglītība
pirmsskolas izglītība
mūžizglītība
15. Kādas, Jūsuprāt, būs izmaiņas šādās jomās Ādažu novadā tuvāko trīs gadu (2019.-2021.) laikā? *
situācija noteikti uzlabosies
situācija drīzāk uzlabosies
situācija drīzāk pasliktināsies
situācija noteikti pasliktināsies
grūti pateikt/ NA
novada attīstība kopumā
nodarbinātība
vides kvalitāte
gājējiem domātā ielu infrastruktūra
ceļu/ ielu infrastruktūra
sabiedriskais transports
centralizētā ūdensapgāde un kanalizācija
citi komunālie pakalpojumi
sabiedriskā kārtība un drošība
sociālie pakalpojumi un sociālā palīdzība
veselības aprūpe
kultūra, aktīvā atpūta
vispārējā izglītība
pirmsskolas izglītība
mūžizglītība
16. Kā Jūs vērtējat Ādažu novada pašvaldības, tās struktūrvienību un iestāžu darbu? *
apmierina
drīzāk apmierina
drīzāk neapmierina
neapmierina
grūti pateikt/ NA
Pašvaldības darbs kopumā
Deputātu darbs kopumā
Domes vadība
Kanceleja
Finansists
Grāmatvedības daļa
Personāldaļa
Juridiskā un iepirkumu daļa
Attīstības un investīciju daļa
Būvvalde
Saimniecības un infrastruktūras daļa
Bāriņtiesa
Dzimtsarakstu nodaļa
Informatīvais izdevums "Ādažu Vēstis"/ Sabiedrisko attiecību daļa
VPV Klientu apkalpošanas centrs
Izglītības darba un jaunatnes lietu speciālists
Ādažu vidusskola
Ādažu pirmsskolas izglītības iestāde
Kadagas pirmsskolas izglītības iestāde
Ādažu Mākslas un mūzikas skola
Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta skola
Ādažu pašvaldības policija
Sociālais dienests
Sporta daļa
Ādažu Kultūras centrs
Ādažu Sporta centrs
Bibliotēka, lasītava