แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้สำเร็จการศึกษา
(สำหรับเพื่อนร่วมงานของผู้สำเร็จการศึกษาตอบ) หลักสูตรชั้นนายพันเหล่า ส. รุ่นที่ 57
Email *
ยศ-ชื่อ-สกุล ผู้สำเร็จการศึกษา *
หน่วย *
วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาถามความคิดเห็นของผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรชั้นนายร้อย เหล่าทหารสื่อสาร เพื่อใช้ในการปรับปรุง พัฒนา แก้ไข และเป็นประโยชน์สำหรับผู้เข้ารับการศึกษา เพื่อให้ได้รับประโยชน์จากการเรียนมากที่สุด
คำชี้แจง กรุณาทำเครื่องหมาย ลงในช่องว่างตามความคิดเห็นของท่านโดยกำหนดดังนี้

ค่าการประเมิน

5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = น้อยที่สุด
หัวข้อในการประเมิน
ด้านความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่
5
4
3
2
1
1. มีความรู้ความสามารถเพียงพอ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามตำแหน่ง
2. มีความรู้ความเข้าใจเนื้อหาสาระพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร
3. มีความรู้ความเข้าใจเเบบธรรมเนียมทหารและวัฒนธรรมทหาร
4. มีอุดมการณ์และจิตสำนึกของทหารอาชีพ
5. สามารถนำความรู้ที่ได้รับมาบูรณาการและประยุกต์ใช้ในการทำงานได้
ุ6. มีความสามารถทางการบริหารจัดการ และรู้จักใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
7. มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในขั้นใช้งานได้
8. ดำรงไว้ซึ่งชื่อเสียงและเกียรติแห่งสถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่ปฏิบัติอยู่
Clear selection
ด้านทักษะพื้นฐานในการทำงาน
5
4
3
2
1
9. สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ (ชกท.) ของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
10.สามารถนำความรู้ที่เป็นประสบการณ์ที่ได้รับจากการศึกษาเพิ่มเติมมาบูรณาการและประยุกต์ใช้ให้เกิดผลดีต่อการปฏิบัติงาน
11. มีความรู้ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ให้กับเพื่อนร่วมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
12. มีความสามารถในทางทฤษฎีกับปฏิบัติควบคู่กันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
13. มีความสามารถในการแก้ปัญหาและนำผลการเรียนทีไ่ด้รับเพิ่มจากการศึกษามาประยุกต์ใช้กับหน่วยได้เป็นอย่างดี
Clear selection
ด้านบุคลิกภาพ และคุณธรรมและจริยธรรม
5
4
3
2
1
14. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และกระทำตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้อื่น
15. มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายให้ประสบผลสำเร็จ
16. มีพลังในการสร้างสรรค์ กล้าคิดและกล้าตัดสินใจ
17. ใฝ่รู้และมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
18. ประพฤติตนตาม กฎ ระเบียบ วินัยทหาร และกฎเกณฑ์ของสังคม
19. มีความเสียสละเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม
20. เป็นผู้มีมนุษย์สัมพันธ์และทำงานเป็นทีมได้
21. มีความอดทนต่อภาวะเครียด และกดดัน
22. มีความซื่อสัตย์ สุจริต
Clear selection
ข้อเสนอแนะ
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of โรงเรียนทหารสื่อสาร.