แบบประเมินความพึงพอใจ "การจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดพะเยา ประจำปีการศึกษา 2556 " ระหว่างวันที่ 29-31 สิงหาคม 2556 ณ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม อ.เชียงคำ จ.พะเยา

โปรดคลิกเลือกในช่องที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของท่าน คะแนน 5 คะแนน คือ ระดับความพึงพอใจมากที่สุด, คะแนน 4 คะแนน คือ ระดับความพึงพอใจมาก, คะแนน 3 คะแนน คือ ระดับความพึงพอใจปานกลาง, คะแนน 2 คะแนน คือ ระดับความพึงพอใจน้อย และคะแนน 1 คะแนน คือ ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด
  1. การประชุมเพื่อจัดการแข่งขัน
  2. การประชุมจัดเตรียมด้านบุคลากร
  3. การประชุมจัดเตรียมด้านวัสดุ อุปกรณ์
  4. การประชุมจัดเตรียมด้านงบประมาณ
  5. การออกคำสั่งการจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการในครั้งนี้
  6. การประสานงาน เพื่อวางแผนบริหารจัดการของเจ้าภาพการแข่งขัน
  Please enter one response per row
  7.  ความสะดวกในการลงทะเบียนออนไลน์
  8. ความพร้อมด้านสถานที่
  9. ความพร้อมของกิจกรรมพิธีเปิด
  10. ความพร้อมด้านการประชาสัมพันธ์
  11. ความพร้อมด้านการจราจร
  12. ความพร้อมด้านบุคลากร
  13. ความพร้อมด้านการรักษาความปลอดภัย
  14. ความพร้อมของวัสดุ/อุปกรณ์
  15. ความพร้อมในการออกเกียรติบัตร
  16. สวัสดิการและการให้บริการจากเจ้าภาพการแข่งขัน
  Please enter one response per row
  17. ประสานงานเพื่อตรวจสอบประเมินระหว่างการดำเนินงาน
  18. รายงานผลการแข่งขันผ่านระบบออนไลน์
  Please enter one response per row
  19. การพัฒนาปรับปรุงระหว่างการดำเนินการแข่งขัน
  20. การนำระบบออนไลน์มาใช้ในการประมวลผลและรายงานผล   
  Please enter one response per row
  This is a required question