แบบสอบถามความพึงพอใจการประชาสัมพันธ์ข่าวสารผ่านสื่อต่าง ๆ ของ BMS
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อประเมินความพึงพอใจต่อการประชาสัมพันธ์ข่าวสารผ่านสื่อต่าง ๆ ของ BMS
2. เพื่อพัฒนาช่องทางการประชาสัมพันธ์ข่าวสารของ BMS
3. เพื่อปรับปรุงการประชาสัมพันธ์ข่าวสารของ BMS

คำชี้แจง : โปรดกรอกข้อมูลตามความเป็นจริง

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
หน่วยงาน / โรงพยาบาล
Your answer
จังหวัด
Your answer
ขนาดเตียง
Your answer
2 ผู้ตอบแบบสอบถาม *
3. ท่านเคยได้รับข่าวประชาสัมพันธ์ของ BMS ผ่านสื่อใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) *
Required
4. ระยะเวลาในการเข้าใช้สื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่าง ๆ ของ BMS *
ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจที่มีต่อการประชาสัมพันธ์ข่าวสารผ่านสื่อต่าง ๆ ของ BMS
*
มากที่สุด (5)
มาก (4)
ปานกลาง (3)
น้อย (2)
น้อยที่สุด (1)
2.1 มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารที่รวดเร็ว ทันสมัย
2.2 ข้อมูลข่าวสารมีประโยชน์และสามารถนำไปปรับใช้กับทางโรงพยาบาล / หน่วยงานได้
2.3 เนื้อหาครบถ้วน เหมาะสม ชัดเจน
2.4 มีความรวดเร็วในการตอบกลับข้อซักถาม
2.5 มีช่องทางหลากหลายในการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
ตอนที่ 3 ระดับความพึงพอใจต่อการใช้งานหน้าเว็บไซต์ (www.hosxp.net)
*
มากที่สุด (5)
มาก (4)
ปานกลาง (3)
น้อย (2)
น้อยที่สุด (1)
3.1 ความรวดเร็วในการแสดงภาพ ตัวอักษร และข้อความต่าง ๆ
3.2 การจัดรูปแบบในเว็บไซต์ง่ายต่อการอ่านและการใช้งาน
3.3 ความสวยงามของเว็บไซต์สามารถดึงดูดผู้เข้าใช้งาน
3.4 เมนูหน้าเว็บไซต์ง่ายต่อการใช้งาน
ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms