แผนปฏิบัติกิจกรรม/โครงการ โครงงาน : การนำองค์ความรู้ไปใช้บริการสังคม ประจำปีการศึกษา 2561
ชื่อนักเรียน *
Your answer
ชั้น *
Your answer
เลขที่ *
Your answer
มือถือ *
Your answer
ที่อยู่ปัจจุบัน/ภูมิลำเนา *
Your answer
ชื่อเรื่อง IS1- IS2
Your answer
1.ชื่อเรื่อง/กิจกรรม/โครงการ/โครงงาน *
Your answer
2. สมาชิกผู้จัดทำ ระบุ ชื่อ ชั้น เลขที่ *
Your answer
3. ความเป็นมาและความสำคัญ *
Your answer
4. จุดประสงค *
Your answer
5.เป้าหมาย
Your answer
5.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ *
Your answer
5.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ *
Your answer
6. สถานที่ดําเนินการ *
Your answer
7. งบประมาณ *
Your answer
8. ระยะเวลาดําเนินการ *
Your answer
9. วิธีดําเนินการ
Your answer
9.1 ขั้นวางแผน *
Your answer
9.2 ขั้นปฏิบัติ *
Your answer
9.3 ขั้นตรวจสอบ *
Your answer
9.4 ขั้นปรับปรุงและพัฒนา *
Your answer
10. ผลที่คาดวาจะไดรับ
Your answer
10.1 ผลที่เกิดกับตนเอง *
Your answer
10.2 ผลที่เกิดกับครอบครัว *
Your answer
10.3 ผลที่เกิดกับโรงเรียน *
Your answer
10.4 ผลที่เกิดกับชุมชน *
Your answer
10.5 ผลที่เกิดกับสังคม *
Your answer
สอดคล้องกับพันธกิจศูนย์ครอบครัวพอเพียง ก.ณ. *
Captionless Image
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of กัลยาณีศรีธรรมราช. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms