แบบประเมินระดับความรุนแรงของผลกระทบที่มีต่อโรงเรียน ด้านการบริหารจัดการ M4

  มีระบบประกันคุณภาพ มีแผนกลุยทธ์ มีแผนปฏิบัติงานที่ชัดเจน
  ได้รับการนิเทศจากหน่วยงานต้นสังกัด/ให้ข้อเสนอแนะและแนวทางที่เหมาะสม
  มีคณะกรรมการสถานศึกษาเป็นที่ปรึกษา ในการการพัฒนาโรงเรียน
  มีเครือข่ายผู้ปกครอง ผู้นำชุมชนให้ความร่วมมือสถานศึกษา
  มีการริเริ่มสมาคมผู้ปกครองครู
  การสรุปกิจกรรมและโครงการล่าช้า
  ขาดการกระจายอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่บุคคล
  ระบบการนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผล ยังไม่มีความชัดเจนและขาดความความต่อเนื่อง
  ผู้ปกครอง ชุมชน ไม่ค่อยให้ความร่วมมือในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน
  สมาคมผู้ปกครองครูยังไม่เป็นรูปธรรม
  Please enter one response per row