แบบประเมินระดับความรุนแรงของผลกระทบที่มีต่อโรงเรียน ด้านการบริหารจัดการ M4
ให้ท่านประเมินคะแนนผลกระทบทั้งที่เป็นจุดแข็ง-จุดอ่อน
เกณฑ์การให้คะแนน 1-น้อยมาก 2-ค่อนข้างน้อย 3-ปานกลาง 4-มาก 5-มากที่สุด
1
2
3
4
5
มีระบบประกันคุณภาพ มีแผนกลุยทธ์ มีแผนปฏิบัติงานที่ชัดเจน
ได้รับการนิเทศจากหน่วยงานต้นสังกัด/ให้ข้อเสนอแนะและแนวทางที่เหมาะสม
มีคณะกรรมการสถานศึกษาเป็นที่ปรึกษา ในการการพัฒนาโรงเรียน
มีเครือข่ายผู้ปกครอง ผู้นำชุมชนให้ความร่วมมือสถานศึกษา
มีการริเริ่มสมาคมผู้ปกครองครู
การสรุปกิจกรรมและโครงการล่าช้า
ขาดการกระจายอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่บุคคล
ระบบการนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผล ยังไม่มีความชัดเจนและขาดความความต่อเนื่อง
ผู้ปกครอง ชุมชน ไม่ค่อยให้ความร่วมมือในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน
สมาคมผู้ปกครองครูยังไม่เป็นรูปธรรม
Submit
This form was created inside of โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก. Report Abuse - Terms of Service