แบบสอบถามความต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์แห่งเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ด้วยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อยู่ระหว่างการดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์แห่งเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ เพื่อให้สนองตอบความต้องการของบุคลากรในวิชาชีพและหน่วยงาน
อีกทั้งเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน
ในการนี้ คณะฯ ใคร่ขอความร่วมมือจากท่าน โปรดสละเวลาตอบแบบสอบถามต่อไปนี้ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการจัดทำหลักสูตรและวางแผนการจัดการเรียนการสอนต่อไป
1.อายุ *
Your answer
2. เพศ *
3. ภูมิลำเนา จังหวัด *
Your answer
4. ระดับการศึกษาสูงสุด *
5. สาขาวิชาที่กำลังศึกษา/สาขาที่จบการศึกษา
6. สาขาวิชาหลัก/สถาบัน *
Your answer
7. อาชีพปัจจุบัน *
8. หน่วยงานที่สังกัด/จังหวัด *
Your answer
9. ท่านมีประสบการณ์ทำงานมาแล้วทั้งหมดกี่ปี ทางด้านใด
Your answer
10. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
11. ท่านต้องการ/สนใจศึกษาต่อระดับมหาบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์แห่งเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หรือไม่ *
12. หากท่านสนใจศึกษาต่อระดับมหาบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์แห่งเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประสงค์เข้าเรียนได้ในปีการศึกษา *
13. ถ้าไม่ต้องการ ไม่สนใจ หรือไม่แน่ใจ โปรดระบุเหตุผลของท่าน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) *
Required
14. ถ้าท่านต้องการ/สนใจ ศึกษาต่อในหลักสูตรนี้ โปรดระบุเหตุผลของท่าน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) *
Required
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms