แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ด้านการควบคุมและจัดการจราจรของ สภ.ท่าหิน
7 responses
Loading...
Loading responses…
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
๑. เพศ
No responses yet for this question.
๒. อายุ
No responses yet for this question.
๓. ระดับการศึกษาสูงสุด
No responses yet for this question.
๔. อาชีพ
No responses yet for this question.
๕.ประเภทของยานพาหนะที่ท่านใช้ (เลือกประเภทของยานพาหนะที่ขับขี่เป็นประจำหรือบ่อยครั้งที่สุด)
No responses yet for this question.
๖. ระยะทางที่ใช้ในการเดินทางในแต่ละวัน
No responses yet for this question.
๗. การเดินทางส่วนใหญ่อยู่ในย่าน
No responses yet for this question.
ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจของประชาชนต่อความปลอดภัยจากอุบัติเหตุจราจรทางบก ของ สภ.ท่าหิน
No responses yet for this question.
ส่วนที่ ๓ ประเด็นที่ไม่พึงพอใจเรื่องใดมากที่สุด เกี่ยวกับความปลอดภัยจากอุบัติเหตุจราจรทางบก
No responses yet for this question.
ส่วนที่ ๔ ข้อเสนอแนะความพึงพอใจของประชาชนต่อความปลอดภัยจากอุบัติเหตุจราจรทางบก
No responses yet for this question.
>>> ขอขอบพระคุณที่ได้กรุณาตอบแบบสอบถาม..... ความคิดเห็นของท่านถือว่ามีความสำคัญมาก และจำเป็นอย่างยิ่งในการปรับปรุง และพัฒนาระบบการให้บริการของสถานีตำรวจ เพื่อให้สมกับคำว่า “ โรงพักเพื่อประชาชน” อย่างแท้จริง
Number of daily responses
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy
.