แบบสอบถามความพึงพอใจผู้เข้าร่วมฟังบรรยาย เรื่อง "การออกแบบและควบคุมการก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก" ณ ห้อง ยธ.4-303 อาคาร ยธ.4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา จ.เชียงใหม่ ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13:30-17:00 น. จัดโดยหลักสูตรวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงใหม่
โครงการนี้จัดในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13:30-17:00 น. ณ ห้องบรรยาย อาคารโยธา 4 มทร.ล้านนาเชียงใหม่
จัดโครงการโดยหลักสูตรวิศวกรรมโยธา สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงใหม่

หลักสูตรวิศวกรรมโยธา มทร.ล้านนา เชียงใหม่ จัดทำโครงการเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรที่สอดคล้องกับรายวิชาที่ สอนและบูรณาการกับข้อบังคับของสภาวิศวกร การวิจัย การบริการวิชาการ จัดโครงการหรือกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมโยธา มทร.ล้านนา เชียงใหม่ ให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมทร.ล้านนา

โปรดอ่านและทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของนักศึกษา

5 ระดับมากที่สุด หมายถึง ความพึงพอใจต่อการอบรมในระดับมากที่สุด

4 ระดับมาก หมายถึง ความพึงพอใจอการอบรมในระดับมาก

3 ระดับปานกลาง หมายถึง ความพึงพอใจต่ออการอบรมในระดับปานกลาง

2 ระดับน้อย หมายถึง ความพึงพอใจต่อการอบรมในระดับน้อย

1 ระดับน้อยที่สุด หมายถึง ความพึงพอใจอการอบรมในระดับน้อยที่สุด

แบบสอบถามแบ่งเป็น 3 ส่วน
ส่วนที่ 1) ข้อมูลทั่วไป ส่วนที่ 2) ระดับความพอใจ ส่วนที่ 3) ข้อเสนอแนะอื่นๆ
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy