แบบสอบถาม สภาพและความต้องการ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561(รอบ 2)
คำชี้แจง
1. แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจสภาพในปัจจุบัน และความต้องการของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ตามแนวทาง การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) หมวด ๔ การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ โดยแบบสอบถามแบ่งเป็น 7 ส่วน ได้แก่
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 2 ระบบเครือข่ายของ สป.
ส่วนที่ 3 ระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง
ส่วนที่ 4 สถานภาพด้านระบบสารสนเทศ/ระบบฐานข้อมูล/เว็บไซต์/โปรแกรม
ส่วนที่ 5 การพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ส่วนที่ 6 การรักษาความมั่นคงและความปลอดภัยของข้อมูล
ส่วนที่ 7 ความต้องการเพิ่มเติมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. โปรดทำเครื่องหมาย  หรือเขียนข้อความลงในช่องที่ต้องการ
3. ความหมายของระดับความสำคัญและระดับความพึงพอใจ
5 หมายถึง มากที่สุด
4 หมายถึง มาก
3 หมายถึง ปานกลาง
2 หมายถึง น้อย
1 หมายถึง น้อยที่สุด

Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms