Riigikogu valimiste vaatlemise ankeet 2019
Igal vaatlemisperioodil tuleb kasutusele võtta uus ankeet, sh kui vaatlemine toimub samas kohas, kuid erinevatel kellaaegadel. Kõik lisamärkmed ja kommentaarid on oodatud!

Vaatlemise alguses tutvusta end valimiskomisjonile kui vaatlejat ja järgi saadud juhiseid. Kui märkad rikkumist, teavita sellest kõigepealt jaoskonnakomisjoni. Kui rikkumine on tõsine ja komisjon ei paranda viga, tuleb rikkumisest teavitada riigi valimisteenistust tel: 631 6633 või e-posti teel: info@valimised.ee. Kui märkad võimalikku valimisagitatsiooni, konsulteeri kõigepealt leheküljega https://www.politsei.ee/et/juhend/politsei-praktika-valimistel/8 ja vajadusel teavita rikkumisest politseid.

Head vaatlemist!
Maakond *
Your answer
Linn või vald *
Your answer
Jaoskonna number *
Your answer
Vaatlemise kuupäev *
MM
/
DD
/
YYYY
Vaatlemise aeg (nt kl 14-17) *
Your answer
Vaatleja nimi *
Your answer
VAATLEMISKÜSIMUSTIK
Küsimusi on kokku 19. Vasta nii täpselt kui võimalik. Kui vaatlemise ajal mingit toimingut ei toimunud, vali "Ei olnud võimalik vaadelda" (nt kui küsimus on häälte kokkulugemise korrapärasuse kohta, kuid vaatlemise ajal jaoskonnas seda läbi ei viidud). Kõik lisakommentaarid on väga oodatud!
1. Kas valimisruumides teostatakse valimisagitatsiooni (sh ruumides, mille kaudu sisenetakse jaoskonda)? Kui jah, mis kujul? *
Igasugune agiteerimine on keelatud hääletamisruumis ja ruumides, mille kaudu valija siseneb hääletamisruumi: ei ole lubatud nendes ruumides jagada valimisreklaame, kutsuda üles valima mõne kandidaadi, erakonna või valimisliidu poolt. Isikud, kelle riietusel on valimisreklaam, peaksid selle ruumidesse sisenemisel kinni katma. Jaoskonnakomisjoni esimehel on õigus esitada sellekohaseid nõudmisi, korralduse täitmine on kohustuslik. Kui valimisjaoskond asub nt kaubanduskeskuses, kus valija siseneb hääletamisruumi läbi parkla, siis parklat ei tuleks tõlgendada ruumina, mille kaudu sisenetakse hääletamisruumi. Muudes ruumides samas ehitises valimisjaoskonnaga ei ole agiteerimine lubatud. Kuigi kaubanduskeskused on mitmekorruselised, ei ole võimalik agiteerimiskeeldu jätta täitmata, kuni valimisseaduse vastavad sätted on muutmata. Valimispäeval on keelatud agiteerimine valijate toimetamisel hääletama. (Politsei praktika)
Kommentaarid
Your answer
2. Kas vaatlemise ajal toimunud tegevuste ajal on kaasatud nõuetekohane arv jaoskonnakomisjoni liikmeid? Kui ei, mis tegevuse ajal? Kas viga parandati? *
Üle poole: hääletamiskastide avamisel valimispäeval. Vähemalt kaks: kodus ja asukohas hääletamise korraldamisel. Vähemalt kolm: hääletamiskasti pitseerimisel, hääletamiskastide avamisel kolmapäeval, eelhääletamise korraldamisel, ümbrike kontrollimisel, dokumentide üleandmisel valla-või linnasekretärile (sh esimees).
Kommentaarid
Your answer
3. Kas hääletamiskabiinid vastavad nõutele? Kui ei, mis on valesti? *
Kas võimaldavad piisavalt salajast hääletamist (kardinad pole kohustuslikud), kas elukohajärgses jaoskonnas hääletamise kabiinidel on seinal valimisringkonna kandidaatide koondnimekiri jmt. Erakondade kandidaatide üleriigilised nimekirjad peavad väljas olema hääletamisruumis, mitte kabiinis, ning väljaspool elukohajärgse hääletamise kabiinides ei ole üleval ühtegi nimekirja (antakse valijale eraldi).
Kommentaarid
Your answer
4. Kas hääletamine toimub ettenähtud aegade jooksul? Kui esines kõrvalekaldeid, siis palun selgitada! *
Kommentaarid
Your answer
5. Kas hääletamiskast on enne hääletamise algust suletud turvaplommidega (v.a väikese kasti ava, mis suletakse turvakleebisega)? *
Sh need kastid, millega minnakse kodus hääletamist teostama. Turvaplommil on tähis, millel on lühend RK ja plomminumber (nt 000001). Turvakleebisel on tekst „VALIMISED” ja kleebise number.
Kommentaarid
Your answer
6. Kas hääletamiskastid suleti (igal eelhääletamise päeva õhtul) pärast hääletamise lõppemist turvaplommidega (v.a väikese kasti ava, mis suletakse turvakleebisega)? *
Turvaplommil on tähis, millel on lühend RK ja plomminumber (nt 000001). Turvakleebisel on tekst „VALIMISED” ja kleebise number.
Kommentaarid
Your answer
7. Kas hääletamiskaste hoitakse hääletamise vahelisel ajal turvalistes tingimustes? Kui ei, palun too näiteid. *
Kommentaarid
Your answer
8. Kas iga väljaspool elukohta hääletav isik saab jaoskonnakomisjoni liikmelt hääletamissedeli, kaks ümbrikku ja valija elukohajärgse valimisringkonna kandidaatide koondnimekirja? *
Kommentaarid
Your answer
9. Kas valijad said hääletamissedeli isikut tõendava dokumendi alusel ning allkirja vastu? Kui ei, siis palun tuua näiteid! *
Kommentaarid
Your answer
10. Kas valijad täitsid hääletamissedelid hääletamiskabiinis? Kui ei, siis palun tuua näiteid! *
Kommentaarid
Your answer
11. Kas hääletamiskabiinis viibis hääletamise ajal mitu inimest? Kui jah, kirjelda seda olukorda. *
Kommentaarid
Your answer
12. Kas toimus hääletamissedelite väljaviimist hääletamisruumist? Kui jah, siis mil viisil? *
Kommentaarid
Your answer
13. Kas toimus hääletamissedelite täitmist kõrvaliste isikute poolt (v.a füüsilise puudega valijate puhul)? Mil viisil? *
Kommentaarid
Your answer
14. Kas hääletamissedelitele pitsatijäljendi kandmine toimis vastavalt nõuetele? Kui ei, too näiteid. *
Elukohajärgses ringkonnas hääletaja hääletamissedelile kantakse jaoskonnakomisjoni pitsatijäljend ja see kinnitatakse teise jaoskonnakomisjoni pitsatijäljendiga enne selle valimiskasti laskmist. Väljaspool elukohta hääletamisel ümbrikes hääletamissedeli hääletamiskasti laskmisel välimisele ümbrikule pitsatijäljendit ümbrikule ei panda.
Kommentaarid
Your answer
15. Kas väljaspoolt jaoskonda (hoolekandeasutuses, kodus jms) hääletamiselt tulles toodi kastid koheselt jaoskonna ruumi? Kui ei, siis palun too näiteid! *
Kommentaarid
Your answer
16. Kas esines probleeme hääletamissedelite kehtivuse kindlakstegemisel? Kui jah, siis milliseid? *
Kommentaarid
Your answer
17. Kas häälte kokkulugemisel esines rikkumisi? Kui jah, palun kirjelda. *
Kommentaarid
Your answer
18. Milline oli jaoskonnakomisjoni üldine suhtumine vaatlejasse? Kas tehti märkusi või esines kommentaare? *
Your answer
19. Muud tähelepanekud (kodus või mujal hääletamise korrapärasus, nn. häälte ostmine, valija mõjutamine, hääletamine teise valija eest jne)
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service