แบบประเมินความพึงพอใจ ต่อการใช้บริการห้องสมุด โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
ใช้แบบสอบถามจาก LibQUAL+TM ประกอบไปด้วยคำถาม 22 ข้อ ครอบคลุมมิติการให้บริการทั้ง 4 มิติ คือ ความรู้สึกที่มีต่อการให้บริการ, กายภาพของห้องสมุด, การเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศ และการควบคุมทรัพยากรสารสนเทศ

กรุณาตอบคำถามต่อไปนี้ตามความเป็นจริง
มีจัดบริการได้ทันเวลาตามที่สัญญาไว้ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
มีความรวดเร็วในการให้บริการ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
มีการรักษาความลับต่อผู้รับบริการ ไม่เปิดเผยความลับของผู้รับบริการ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
มีการให้บริการตามสัญญา *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
มีความช่วยเหลือต่อผู้รับบริการ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
มีปฏิสัมพันธ์ มีความเอาใจใส่ต่อผู้รับบริการ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
มีการแจ้งข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับบริการให้ผู้ใช้รับทราบ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
บริการด้วยใจ มีใจให้บริการ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
มีความสุภาพอย่างเสมอต้นเสมอปลายในการให้บริการ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
มีความเข้าใจในความต้องการของผู้รับบริการ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
วัสดุที่ให้บริการมีความหลากหลายน่าสนใจ *
น้อยทีสุด
มากที่สุด
Next
This form was created inside of โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน. Report Abuse - Terms of Service