แบบประเมินผลการพัฒนามหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ตามอัตลักษณ์ ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

คำชี้แจง
แบบประเมินนี้ เป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์
คือ บัณฑิตมีคุณธรรม เชี่ยวชาญปฏิบัติ สามารถเทคโนโลยี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการประกันคุณภาพภายใน ตามเกณฑ์ สมศ. ๑๖.๑ โดยประเมินจากความคิดเห็นของ นักศึกษา ทุกชั้นปี ของมหาวิทยาลัย

  ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์

  1. มีนโยบายและดำเนินการโดยจัดให้มีการเรียนการสอน ที่ส่งเสริมให้มีด้านคุณธรรม เชี่ยวชาญปฏิบัติ สามารถทางเทคโนโลยี ในทุกระดับการศึกษา
  2. มีนโยบายและดำเนินการโดยจัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมให้มีด้านคุณธรรม เชี่ยวชาญปฏิบัติ สามารถทางเทคโนโลยี
  3. มีการกำหนดให้นักศึกษาและบุคลากร มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมเสริมด้านคุณธรรม เชี่ยวชาญปฏิบัติ สามารถทางเทคโนโลยี
  4. มีการติดตามผลด้านคุณธรรม ทักษะการปฏิบัติทางเทคโนโลยีของนักศึกษาจากการประเมินผลรายวิชา/ การสอบถามผู้ใช้บัณฑิต
  5. การพัฒนาสถาบันตามอัตลักษณ์ ทำให้เกิดประโยชน์ สร้างคุณค่า แก่สังคม
  Please enter one response per row
  This is a required question