แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตสาขาสถิติธุรกิจและการประกันภัย
                                                 
                                               
Sign in to Google to save your progress. Learn more
คำชี้แจง
1. แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ดังนั้น จึงขอความอนุเคราะห์ผู้ตอบแบบสอบถามโปรดตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริงและครบถ้วนทุกรายการที่จําเป็น
2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจะนําเสนอในภาพรวมเท่านั้น ซึ่งจะไม่มีผลกระทบต่อผู้ตอบแบบสอบถามและหน่วยงานของท่านโดยเด็ดขาด หากแต่จะนํามาเพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตต่อไป
3. แบบสอบถามมีทั้งหมด 4 ตอนดังนี้
           ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
           ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับบัณฑิตที่ปฏิบัติงานในหน่วยงาน
           ตอนที่ 3 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตมหาวิทยาลัย
           ตอนที่ 4 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
คำชี้แจง  โปรดเลือกรายการในแต่ละข้อหรือเติมข้อความลงในช่องว่าง ให้ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด
1.1 เพศ *
1.2 ตําแหน่งงานของผู้ใช้บัณฑิต *
1.3 ชื่อหน่วยงานและแผนก *
1.4 ประเภทของหน่วยงาน *
1.5  E-mail
1.6 เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
1.7 อายุการทำงานของท่าน *
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy