แบบสำรวจความคาดหวังของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่องานบริการของ สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น
ผู้ตอบแบบสำรวจ     ประชาชนผู้รับบริการ และประชาชนทั่วไป ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
1. ระดับความคาดหวัง  หมายถึง  ความต้องการของผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการให้บริการของสำนัก/กอง/งานบริการ
คำชี้แจง  :  โปรดทำเครื่องหมาย P ลงใน  £  ที่ตรงกับความเป็นจริงโปรดระบุความคาดหวังในการให้บริการของสำนัก/กอง/งานบริการ ข้างต้น (เกณฑ์การให้คะแนน 5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = น้อยที่สุด)
Sign in to Google to save your progress. Learn more
1. ด้านเจ้าหน้าที่ / บุคลากรที่ให้บริการ                                                                         1.1 มีความรู้และความสามารถในงานที่ให้บริการ *
ความคาดหวัง
1.2 มีความกระตือรือร้นและเต็มใจให้บริการ *
ความคาดหวัง
1.3 ให้บริการด้วยความสุภาพและเหมาะสม *
ความคาดหวัง
2. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน                                                                              2.1 ขั้นตอนการให้บริการมีความชัดเจน เข้าใจง่าย *
ความคาดหวัง
2.2 โปร่งใสและตรวจสอบได้ *
ความคาดหวัง
2.3 เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ *
ความคาดหวัง
3. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก                                                                                                 3.1 ป้าย/สัญลักษณ์/ประชาสัมพันธ์ บอกจุดบริการมีความชัดเจน *
ความคาดหวัง
3.2  จุด/ช่องบริการมีความเหมาะสม และสะดวกสบายในการใช้บริการ *
ความคาดหวัง
3.3 ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น โทรศัพท์สาธารณะ ห้องสุขา น้ำดื่ม ที่นั่งคอยบริการ มุมหนังสือ เป็นต้น *
ความคาดหวัง
4. ด้านคุณภาพการให้บริการ                                                                                                    4.1 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้ *
ความคาดหวัง
4.2 การให้คำปรึกษา แนะนำได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน *
ความคาดหวัง
4.3 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เช่น ไม่ขอสิ่งตอบแทน ไม่รับสินบน ไม่หาประโยชน์ในทางมิชอบ เป็นต้น *
ความคาดหวัง
5. ด้านความโปร่งใส                                                                                                              5.1 ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ง่ายและสะดวก *
ความคาดหวัง
5.2 หน่วยงานมีการใช้เทคโนโลยี และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ทันสมัย เพื่อเพิ่ม  ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน *
ความคาดหวัง
5.3 มีช่องทางการรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่สะดวก เข้าถึงง่าย *
ความคาดหวัง
2.ข้อเสนอแนะ
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy