D O T A Z N Í K pre prípravu Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Kozelník na roky 2015 – 2022


Vážená pani, vážený pán, milí obyvatelia obce Kozelník,
Zákon č. 309 z 15. októbra 2014, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja, Národná stratégia regionálneho rozvoja a Partnerská dohoda SR na roky 2014 – 2020 definuje nové úlohy a kompetencie obcí pri uskutočňovaní podpory regionálneho rozvoja (RR). Ustanovuje ciele a podmienky podpory RR, upravuje pôsobnosť orgánov štátnej správy, vyšších územných celkov, obcí a ďalších subjektov územnej spolupráce a ustanovuje podmienky na koordináciu a realizáciu RR.
Pokiaľ chce obec Kozelník i v ďalšom programovacom období Európskej únie (2014 – 2020) úspešne využívať možnosti financovania pripravených projektov z fondov EÚ, potrebuje mať k tomu v zmysle platnej legislatívy vypracovaný a schválený „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja“ (PHSR), ktorého súčasťou musia byť i zámery podporujúce jej rozvoj.
S cieľom dodržania objektívnosti a komplexnosti daného zámeru Vás prosíme o spoluprácu a spoluúčasť na príprave týchto podkladov. Dotazník je anonymný a jeho výsledky budú použité iba na účely spracovania situačnej analýzy a rozvojovej stratégie obce Kozelník.
Akákoľvek ďalšia iniciatíva z Vašej strany je vítaná. Dotazník v elektronickej forme je k dispozícii na internetovej stránke obce.

Vyplnenie dotazníka zaberie 15 minút.
Ďakujeme Vám za ochotu a čas strávený vypĺňaním dotazníka.


  CHARAKTERISTIKA RESPONDENTA

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  OBEC AKO MIESTO BÝVANIA

  This is a required question
  This is a required question
  úroveň rekreačných služieb a možností oddychu
  služby pre turistov
  kvalita ciest, ulíc a chodníkov
  stav historických a kultúrnych pamiatok
  parky a priestory pre deti
  okolie obce
  Please enter one response per row
  stav miestnych komunikácií
  stav chodníkov
  vybavenosť verejným vodovodom
  vybavenosť verejnou kanalizáciou
  vybavenie elektrinou
  vybavenie plynom
  dostupnosť verejného internetu
  pokrytie signálom mobilných sietí
  Please enter one response per row
  zdravotné stredisko
  domov dôchodcov
  dom smútku
  všeobecná zdravotnícka starostlivosť
  zariadenia sociálnych služieb
  Please enter one response per row
  materská škola
  základná škola
  športové zariadenia (telocvičňa, ihriská)
  knižnica
  kultúrne zariadenia
  Please enter one response per row
  požiarna ochrana
  ponuka služieb a obchodov
  bezpečnosť a ochrana osobného majetku
  práca mestského úradu a samosprávy
  Please enter one response per row

  OBEC AKO SOCIÁLNY PRIESTOR

  oboznamujem sa s návrhmi územného plánu
  zúčastňujem sa volieb do miestnej samosprávy
  zúčastňujem sa na podujatiach organizovaných obcou
  sledujem informácie o hospodárskom a sociálnom rozvoji
  zúčastňujem sa zasadaní obecného zastupiteľstva
  organizujem podpisové akcie na prijatie spoločných záujmov
  navštívil som s požiadavkou svojho poslanca alebo starostu/-ku
  zapájam sa aktívne do života cirkvi alebo náboženskej skupiny
  som členom/členkou miestnej dobrovoľníckej organizácie
  som členom/členkou neziskovej organizácie pôsobiacej v obci
  som členom/členkou občianskeho združenia pôsobiaceho v obci
  Please enter one response per row
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  OBEC A JEJ ROZVOJ

  This is a required question
  urobí obec atraktívnejšou
  skvalitní a spríjemní život v obci
  pôsobí viac negatívne, naruší život v obci, ako prinesie niečo dobré
  Please enter one response per row
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ĎAKUJEME ZA VÁŠ ČAS

  Vážení občania Kozelníka, vyplnením tohto dotazníka ste vyslovili svoj názor a nezanedbateľnou mierou prispeli k vypracovaniu rozvojového dokumentu, ktorý bude charakterizovať Vašu obec a udávať smer jeho rozvoja. Ďakujeme za Vaše postrehy, pripomienky, názory a nápady, ktoré prispejú k budúcemu rozvoju Vašej obce.

  Captionless Image