แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการของผู้รับบริการ  "การรับบริจาค" ส่วนธรรมนิเทศ สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม
ส่วรธรรมนิเทศ ได้จัดทำแบบสอบถามนี้เพื่อสอบถามระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการจากส่วนธรรมนิเทศ ดังนั้นจึงขอความร่วมมือจากท่านได้ตอบแบบสอบถามให้ครบถ้วน คำตอบของท่านจะเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงการให้บริการของส่วนธรรมนิเทศ ต่อไป
Sign in to Google to save your progress. Learn more
เพศ *
อายุ *
ระดับการศึกษา *
สถานภาพ/อาชีพ *
ความพึงพอใจด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ *
พอใจมากที่สุด
พอใจมาก
พอใจปานกลาง
พอใจน้อย
พอใจน้อยที่สุด
ขั้นตอนการให้บริการไม่ซับซ้อน เข้าใจง่าย
การให้บริการมีความถูกต้องและรวดเร็ว
ระยะเวลาในการให้บริการเหมาะสม
ความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง
การให้บริการเป็นไปตามลำดับก่อน-หลังอย่างยุติธรรม
ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ *
พอใจมากที่สุด
พอใจมาก
พอใจปานกลาง
พอใจน้อย
พอใจน้อยที่สุด
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการมีความสุภาพ เป็นมิตร
เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว
เจ้าหน้าที่ดูแลเอาใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจให้บริการ
เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำหรือตอบข้อซักถามได้เป็นอย่างดี
เจ้าหน้าที่ให้คำอธิบายและตอบข้อสงสัยได้ตรงประเด็น
ความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวก *
พอใจมากที่สุด
พอใจมาก
พอใจปานกลาง
พอใจน้อย
พอใจน้อยที่สุด
มีสื่อประชาสัมพันธ์ที่เข้าถึงง่ายและหลากหลายช่องทาง
มีการจัดสถานที่ให้บริการอย่างเหมาะสม เป็นระเบียบ
มีช่องทางเลือกใช้บริการได้หลายรูปแบบ
ช่วงเวลาการให้บริการมีความเหมาะสม
ให้บริการตลอดช่วงเวลาทำการ
ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ *
พอใจมากที่สุด
พอใจมาก
พอใจปานกลาง
พอใจน้อย
พอใจน้อยที่สุด
ได้รับบริการที่ตรงตามความต้องการ
ได้รับบริการที่ครบถ้วน ถูกต้อง
การให้บริการเป็นไปตามกระบวนการ/ขั้นตอนที่กำหนด
การให้บริการครบถ้วน
ได้รับบริการที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงาน
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อการพัฒนาปรับปรุงในการให้บริการของส่วนธรรมนิเทศ
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. Report Abuse